Coronavirus: versoepeling van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Naast de maatregelen rond corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan en de arbeidsduurvermindering, introduceert het KB nr. 46 van 26 juni 2020 ook een soepeler stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, om de overgang vanuit het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging wordt ingevoerd voor zowel arbeiders als bedienden.

RVA-ONEm.PNG

De maatregel wordt ingevoerd voor de werkgever die niet meer voldoet aan de voorwaarden om beroep te doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “corona”. In dat geval kan de werkgever zich beroepen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders en voor bedienden (artikels 51 en 77/1 en volgende van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), die tijdelijk versoepeld zijn tot einde 2020 met het oog op een vereenvoudigde toegang tot deze stelsels.

In het stelsel van economische werkloosheid voor arbeiders zal het tot einde 2020 mogelijk zijn om de arbeidsovereenkomst te schorsen gedurende maximum acht weken (in plaats van vier weken). Een gedeeltelijke schorsing van de arbeid kan eveneens tot het einde van 2020 worden ingevoerd, met een maximum van 18 opeenvolgende weken (in plaats van drie maanden). De overige regels van de economische werkloosheid blijven ongewijzigd van toepassing.

Wat betreft de bedienden zullen de werkgevers tot het einde van 2020 kunnen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid economische redenen, zonder te moeten voldoen aan de normaal geldende regels, in het bijzonder wat betreft de voorwaarden om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend. De werkgever dient wel nog steeds aan te tonen dat de omzetcijfers (of productie) minstens 10% gedaald zijn in het trimester voorafgaand aan de toepassing van de economische werkloosheid, in vergelijking met hetzelfde trimester in 2019. Bovendien moet hij aan de werknemers die zich in het stelsel bevinden, twee dagen per maand vorming aanbieden (dat kan formeel of informeel zijn en zonder onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Opmerking: het KB voorziet geen enkele sanctie indien de werkgever de twee dagen vorming niet aanbiedt).

De voorwaarde dat een cao of een ondernemingsplan moet bestaan waarin het bedrag van het supplement wordt vermeld, blijft geldig. Aangezien de voorwaarde dat de onderneming moet erkend zijn als een onderneming in moeilijkheden tijdelijk niet geldt, is er geen tussenkomst vereist van de commissie “Ondernemingsplannen” om de cao of het ondernemingsplan te beoordelen. De bijhorende procedure is bijgevolg eveneens tijdelijk geschorst. Om de rechtszekerheid evenwel te blijven waarborgen, moeten de cao’s en ondernemingsplannen wel worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Omdat de commissie “Ondernemingsplannen” tijdelijk geen oordeel meer velt over de ondernemingsplannen, kan zij ook geen afwijking toestaan op het bedrag van het supplement.

Het maximale aantal weken tijdelijke werkloosheid voor bedienden zal worden verhoogd tot het einde van 2020. Het maximum van zestien weken per kalenderjaar (in geval van volledige schorsing) of van zesentwintig weken per kalenderjaar (in geval van deeltijdse schorsing) wordt verhoogd met acht weken.

Deze maatregel gaat in op 1 september 2020 – dit is na de op dit moment voorziene afloop van het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “corona” - en eindigt op 31 december 2020.

Unisoc geeft nog mee dat de sociale partners zich op dit nog moment buigen over de verlenging van CAO nr. 147 betreffende de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, die geldig was tot 30 juni 2020. De G10 heeft echter unaniem ook gevraagd aan de overheid om de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “corona” op veralgemeende wijze te verlengen tot 31 december 2020. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in beide dossiers.

 

Terug naar themafiche