De sociale Maribel

 

45.156 sociale Maribeljobs in 2014

 

De sociale Maribel heeft tot doel de tewerkstelling in de social profit te bevorderen. Zijn toepassingsgebied wordt bepaald in het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (BS 22 augustus 2002) dat meermaals werd gewijzigd. Elke werkgever die onder het toepassingsgebied valt van de sociale Maribel (zie art. 2 van het KB van 18/07/02), heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen voor elke werknemer die in de loop van een kwartaal minstens halftijds (of 33% in de maatwerkbedrijven) tewerkgesteld is.

Deze forfaitaire vermindering kan niet vrij besteed worden door de werkgever. De vermindering wordt gestort aan de RSZ, die ze onder de vorm van een dotatie doorstort naar de diverse sectorale sociale Maribelfondsen. Deze forfaitaire vermindering wordt dus gemutualiseerd binnen de sectoren. Daarna kan de werkgever een financiële tussenkomst krijgen voor jobcreatie, of sinds 1 januari 2016, voor het behoud van bestaande sociale Maribeljobs.

Initieel werd de sociale Maribel enkel gefinancierd met parafiscale middelen (meer bepaald met patronale RSZ-bijdragen). Sinds enkele jaren is er ook een fiscale financiering. Voor werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sociale Maribel (met uitzondering van de maatwerkbedrijven) wordt een deel van de interprofessionele structurele looncorrectie (een gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing) immers toegewezen aan de financiering van de Maribelfondsen.

De economiche herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat de initiële 0,25% vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op alle werkgevers die onder de toepassing vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, op 0,75% wordt gebracht in 2009 en op 1% in 2010. 75% van deze middelen worden gebruikt voor de financiering van de sociale Maribel. Deze fiscale financiering wordt Fiscale Maribel genoemd. 

De FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg publiceerd regelmatig statistieken m.b.t. het aantal gecreëerde jobs uitgedrukt in koppen en de jaarlijkse dotaties van de sectorfondsen in euro's. Deze statistieken liggen aan de basis van onderstaande gegevens. De gegevens hebben betrekking op het ganse land en worden jaarlijks gepubliceerd. De tewerkstelling is uitgedrukt in koppen. De gegevens m.b.t. de publieke sector zijn het resultaat van een raming.

 • Evolutie van het aantal gecreĆ«erde jobs tussen 2006 en 2014

 • Evolutie van de tewerkstelling per sectorfonds in de private sector tussen 2006 en 2014

  Onderstaande Excel-sheet toont een dynamische grafiek met de evolutie van de Maribeljobs tussen 2006 en 2014 voor het sectorfonds dat u interesseert.

  Klik hier om het document te downloaden.

 • Spreiding van de tewerkstelling sociale Maribel per sectorfonds in de private sector in 2014
  Fonds sociale Maribel voor de private sector Koppen
  Fonds sociale Maribel 330 16.748
  Fonds sociale Maribel 331 796
  Fonds sociale Maribel 332 646
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01 574
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02 1.476
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 319 82
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 2.702
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02 1.171
  Vlaamse sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling 327.01 638
  Fonds social bruxellois "Maribel Social" pour la promotion de l'emploi dans les Entreprises de Travail Adapté 327.02 47
  Fonds pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région Wallonne 327.03 182
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01 1.358
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02 938
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03 135
  Totaal private sector 27.493
 • Dotaties sociale Maribel in 2013 (private en publieke sector)
  Fonds sociale Maribel
  Dotatie 2013
  Fonds sociale Maribel 330
  290.185.215,75
  Fonds sociale Maribel 331
  12.575.967,70
  Fonds sociale Maribel 332
  9.144.348,13
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01
  8.939.960,50
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02
  31.795.534,75
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
  1.645.742,75
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01
  48.196.477,50
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02
  25.595.276,75
  Vlaamse sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling 327.01
  26.696.153,00
  Fonds social bruxellois "Maribel Social" pour la promotion de l'emploi dans les Entreprises de Travail Adapté 327.02
  2.619.048,00
  Fonds pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région Wallonne 327.03
  10.965.726,50
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01
  21.711.662,00
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02
  15.217.374,69
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03
  2.696.666,50
  Totaal private sector
  507.985.154,52
  Fonds sociale Maribel van de publieke sector
  311.054.217,50
  Totaal private en publieke sector
  819.039.372,0
 • Dotaties fiscale Maribel

  De economische herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat de vrijstelling van storting van 0,25% van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op alle werkgevers die vallen onder de toepassing van de wet van 5 december 1968 m.b.t. de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, wordt gebracht op 0,75% in 2009 en op 1% in 2010.

  Voor de werkgevers die vallen onder de toepasing van de sociale Maribel (met uitzondering van de maatwerkbedrijven), is voorzien dat een deel van de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing wordt toegewezen aan de financiering van de Maribelfondsen.  

  Fonds sociale Maribel Dotation fiscale 2013
  Fonds sociale Maribel 330 56.243.975,96
  Fonds sociale Maribel 331 1.933.555,29
  Fonds sociale Maribel 332 1.735.703,14
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01 1.474.898,01
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02 3.939.056,82
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 314.764,82
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 8.642.542,49
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02 5.386.975,00
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01 4.739.458,80
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02 4.892.344,57
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03 629.529,63
  Totaal private sector 89.932.804,53
  Fonds sociale Maribel van de publieke sector 38.720.000,00