De sociale Maribel

 

46.971 sociale Maribeljobs in 2016

 

De sociale Maribel heeft tot doel de tewerkstelling in de social profit te bevorderen. Zijn toepassingsgebied wordt bepaald in het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (BS 22 augustus 2002) dat meermaals werd gewijzigd. Elke werkgever die onder het toepassingsgebied valt van de sociale Maribel (zie art. 2 van het KB van 18/07/02), heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen voor elke werknemer die in de loop van een kwartaal minstens halftijds (of 33% in de maatwerkbedrijven) tewerkgesteld is.

Deze forfaitaire vermindering kan niet vrij besteed worden door de werkgever. De vermindering wordt gestort aan de RSZ, die ze onder de vorm van een dotatie doorstort naar de diverse sectorale sociale Maribelfondsen. Deze forfaitaire vermindering wordt dus gemutualiseerd binnen de sectoren. Daarna kan de werkgever een financiële tussenkomst krijgen voor jobcreatie, of sinds 1 januari 2016, voor het behoud van bestaande sociale Maribeljobs.

Initieel werd de sociale Maribel enkel gefinancierd met parafiscale middelen (meer bepaald met patronale RSZ-bijdragen). Sinds enkele jaren is er ook een fiscale financiering. Voor werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sociale Maribel (met uitzondering van de maatwerkbedrijven) wordt een deel van de interprofessionele structurele looncorrectie (een gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing) immers toegewezen aan de financiering van de Maribelfondsen.

De economiche herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat de initiële 0,25% vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op alle werkgevers die onder de toepassing vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, op 0,75% wordt gebracht in 2009 en op 1% in 2010. 75% van deze middelen worden gebruikt voor de financiering van de sociale Maribel. Deze fiscale financiering wordt Fiscale Maribel genoemd. 

De FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg publiceerd regelmatig statistieken m.b.t. het aantal gecreëerde jobs uitgedrukt in koppen en de jaarlijkse dotaties van de sectorfondsen in euro's. Deze statistieken liggen aan de basis van onderstaande gegevens. De gegevens hebben betrekking op het ganse land en worden jaarlijks gepubliceerd. De tewerkstelling is uitgedrukt in koppen. De gegevens m.b.t. de publieke sector zijn het resultaat van een raming.

 • Evolutie van het aantal gecreëerde jobs tussen 2006 en 2016

 • Evolutie van de tewerkstelling per sectorfonds in de private sector tussen 2006 en 2016

  Onderstaande Excel-sheet toont een dynamische grafiek met de evolutie van de Maribeljobs tussen 2006 en 2016 voor het sectorfonds dat u interesseert.

  Klik hier om het document te downloaden.

 • Spreiding van de tewerkstelling sociale Maribel per sectorfonds in de privésector in 2016
  Fonds sociale Maribel voor de privésector Koppen
  Fonds sociale Maribel 330 18.350
  Fonds sociale Maribel 331 847
  Fonds sociale Maribel 332 645
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01 605
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02 1.521
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 319 94
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 2.643
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02 1.279
  Vlaamse sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling 327.01 712
  Fonds social bruxellois "Maribel Social" pour la promotion de l'emploi dans les Entreprises de Travail Adapté 327.02 46
  Fonds pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région Wallonne 327.03 194
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01 1.295
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02 1.035
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03 157
  Totaal privésector 29.423

   

 • Dotaties sociale Maribel (privé en publieke sector)
  Fonds sociale Maribel
  Dotatie 2017
  Fonds sociale Maribel 330
  364.037.653
  Fonds sociale Maribel 331
  16.433.322
  Fonds sociale Maribel 332
  10.800.461
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01
  9.816.872
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02
  34.560.323
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
  2.353.655
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01
  60.015.557
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02
  32.389.160
  Vlaamse sociaal fonds ter bevordering van de tewerkstelling in ondernemingen voor beschutte en sociale tewerkstelling 327.01
  30.963.676
  Fonds social bruxellois "Maribel Social" pour la promotion de l'emploi dans les Entreprises de Travail Adapté 327.02
  2.959.673
  Fonds pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté de la Région Wallonne 327.03
  13.206.961
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01
  24.704.133
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02
  18.254.445
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03
  4.118.896
  Totaal private sector
  624.614.786
  Fonds sociale Maribel van de publieke sector
  349.473.815
  Totaal private en publieke sector
  974.088.601

   

 • Dotaties fiscale Maribel

  De economische herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat de vrijstelling van storting van 0,25% van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op alle werkgevers die vallen onder de toepassing van de wet van 5 december 1968 m.b.t. de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, wordt gebracht op 0,75% in 2009 en op 1% in 2010.

  Voor de werkgevers die vallen onder de toepasing van de sociale Maribel (met uitzondering van de maatwerkbedrijven), is voorzien dat een deel van de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing wordt toegewezen aan de financiering van de Maribelfondsen.  

  Fonds sociale Maribel Dotation fiscale 2017
  Fonds sociale Maribel 330 64.326.318
  Fonds sociale Maribel 331 2.349.970
  Fonds sociale Maribel 332 2.003.993
  Fonds Maribel Social des Aides Familiales et des Aides aux Seniors "RW-RB-CG" 318.01 1.606.594
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02 4.406.924
  Fonds sociale Maribel voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen 409.162
  Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 10.019.287
  Fonds Maribel Social MIRABEL 319.02 6.281.592
  Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap 329.01 4.955.756
  Fonds Maribel Social du Secteur Socio-Culturel de la Communauté Française 329.02 5.583.726
  Fonds Social Maribel Social pour le secteur Socio-culturel bicommunautaire 329.03 901.338
  Totaal privésector 102.844.660
  Fonds sociale Maribel van de publieke sector 38.720.000,00
  Totaal 141.564.660