Wat doet unisoc?

Unisoc ondersteunt en versterkt haar leden in hun streven naar het aanbieden van kwaliteitsvolle socialprofitdiensten waar de ganse samenleving nood aan heeft en die bijgevolg betaalbaar en toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

 

Unisoc ontwikkelt haar visie op een toekomstbestendige social profit en positioneert zich t.o.v. belangrijke maatschappelijke thema’s en tendenzen. Unisoc zet in op een gezonde sociaaleconomische (beleids)context waarin de socialprofitondernemingen zich verder kunnen ontwikkelen en versterken.

Unisoc is overtuigd van de meerwaarde van het socialprofitondernemerschap dat erin slaagt het algemeen belang perfect te verzoenen met de economische wetmatigheden. Als we kwalitatieve diensten willen blijven aanbieden die beantwoorden aan de stijgende behoeften van mens en maatschappij, dan moeten we toezien op een beleid dat de social profit stimuleert en niet afremt, of nog een beleid dat “socialprofitproof” is.

Centraal in de missie van Unisoc staat de behartiging van de belangen van de socialprofitondernemingen als sociale partner in het interprofessioneel sociaaleconomisch overleg in België en Europa.

Unisoc is de erkende vertegenwoordiger van de socialprofitondernemingen in het interprofessioneel sociaal overleg op federaal niveau. In deze hoedanigheid zetelt Unisoc in de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het bedrijfsleven, instellingen die het sociaaleconomisch overleg op federaal, interprofessioneel niveau belichamen. Samen met de andere sociale partners sluit Unisoc intersectorale collectieve arbeidsovereenkomsten af en adviseert de overheid om een beleid tot stand te brengen dat inspeelt op de uitdagingen van morgen.

Unisoc is bovendien lid van het European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (SGI Europe), de erkende werkgeversorganisatie die op Europees niveau de belangen behartigt van de aanbieders van diensten van algemeen belang. Samen met SGI Europe tracht Unisoc een Europees regelgevend kader tot stand te brengen dat rekening houdt met de realiteit in de social profit.

Unisoc zetelt tevens in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, het aanvullend paritair comité voor de non-profitsector (woordvoerder werkgeversbank), het bijzonder (beheers)comité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers (verantwoordelijk voor de social profit en vrije beroepen), het Nationaal Pensioencomité, het Interprofessioneel Werkgeversoverleg, het Interprofessioneel Expertenoverleg en in de Vaste Commissie Tarieven en Prestaties.


Unisoc zit dus bij de bron om ervoor te zorgen dat het
sociaaleconomisch klimaat en de beleidsmaatregelen, in federaal België alsook in Europa, zo nauw als mogelijk aansluiten bij de belangen van haar leden. Dankzij haar grote kennis van de social profit en haar voeling met wat er in de sector speelt, is Unisoc de deskundige gesprekspartner voor alle sociaaleconomische actoren op federaal en Europees, interprofessioneel niveau voor alles wat de Belgische social profit aanbelangt.