Kenmerken van de socialprofitsector

Arbeidsplaatsen en vestigingen in België

Om een globaal beeld te geven van de werkgelegenheid in de relevante activiteitstakken van de socialprofitondernemingen in België, wordt gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde RSZ-statistieken (de zogenaamde ‘gele brochure’). Deze statistieken laten toe een algemene raming te maken van het belang van de socialprofitsector.

Hierin worden werknemers geteld volgens ‘werkplaats’ (i.p.v. woonplaats), d.w.z. dat er wordt uitgegaan van de concrete vestiging van de betrokken werkgever waaraan elke werknemer wordt gekoppeld. Bovendien zijn in deze statistieken ook de werknemers en vestigingen opgenomen die ressorteren onder de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), die eveneens socialprofitdiensten aanbieden.

De gedecentraliseerde RSZ-statistieken die hier worden voorgesteld, hebben betrekking op het vierde kwartaal 2015. Op 31/12/2015, bestaat de werkgelegenheid in de voornaamste activiteitstakken van de social profit – als onderdeel van de bredere quartaire sector – uit 683.656 arbeidsplaatsen in 29.778 vestigingseenheden in België. Het betreft hier een afbakening die bestaat uit een drietal clusters: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (inclusief aangepaste tewerkstelling in beschutte en sociale werkplaatsen) en cultuur/recreatie/sport. Dit stemt overeen met 17,69 % van de totale loontrekkende werkgelegenheid in 10,59 % van het totaal aantal vestigingen in België.
 

 • Arbeidsplaatsen en vestigingen in de Belgische social profit

  Onderstaande tabel bevat ook cijfers over andere activiteitstakken die tot de socialprofitsfeer behoren: onderwijs, ziekenfondsen, belangenbehartiging (economisch/politiek/religieus) en huishoudens die als werkgever optreden. Deze sectoren vertegenwoordigen 22.642 vestigingen en 433.939 arbeidsplaatsen in België.

   

  Gegevens vierde kwartaal 2015 voor België Arbeidsplaatsen Vestigingen
  1. Gezondheidszorg, waarvan: 240.860 8.426
  Ziekenhuizen (86.1) 197.160 490
  Praktijken van artsen (huisartsen en specialisten) en tandartsen (86.2) 17.622 6.269
  Overige menselijke gezondheidszorg (86.9), onder andere: 26.078 1.667
  Verpleegkundige activiteiten (86.906) 14.244 670
  2. Maatschappelijke dienstverlening (87 en 88): 340.619 10.173
  Met huisvesting (87), meer bepaald: 175.878 3.548
  Residentiële ouderenzorg (87.101, 87.301 en 87.302) 111.717 1.732
  Instellingen voor volwassenen met een handicap (87.202 en 87.304) 26.966 6132
  Instellingen voor minderjarigen met een handicap (87.201 en 87.303) 13.865 170
  Jeugdzorg met huisvesting (87.901) 12.928 541
  Diverse maatsch. dienstverlening met huisvesting (87.109, 87.203 t.e.m. 87.205, 87.209, 87.309, 87.902, 87.909) 10.402 473
  Zonder huisvesting (88), meer bepaald: 164.741 6.625
  Gezins- en bejaardenzorg aan huis en in dag- en dienstencentra voor ouderen (88.101 en 88.102) 48.973 563
  Beschutte en sociale werkplaatsen (88.995) 40.743 522
  Kinderopvang (88.911, 88.912 en 88.919) 35.928 2.963
  Diverse maatsch. dienstverlening zonder huisvesting (88.103, 88.104, 88.109, 88.991 t.e.m. 88.994, 88.996, 88.999) 39.097 2.577
  3. Cultuur, recreatie en sport: 102.177 11.179
  Volwassenenvorming (85.207, 85.591 t.e.m. 593) 28.642 1.428
  Diverse verenigingen: jeugd, volwassenen, gezondheid, milieu, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, e.d. (94.99) 19.323 3.298
  Sport: accomodaties, clubs (excl. fitnesscentra), bonden en -federaties e.a.(93.11, 93.12, 93.19) 16.166 2.411
  Uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60.10 en 60.20) 6.852 132
  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra e.d. (90.04) 6.011 626
  Uitvoerende en scheppende kunsten (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 en 90.03) 7.181 1.283
  Bibliotheken en archieven (91.01) 5.624 653
  Musea en monumenten (91.02 en 91.03) 4.837 462
  Botanische tuinen, dierentuinen, natuurreservaten, pret- en themaparken en recreatiedomeinen (91.04, 93.212, 93.292) 4.329 390
  Productie, distributie en vertoning van films voor bioscoop, televisie e.a. (59.111 t.e.m. 59.113, 59.13 en 59.14) 2.575 411
  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55.201) 637 85
  4. Subtotaal: 1+2+3 683.656 29.778
  5. Totaal: alle sectoren van de hele economie 3.863.594 281.061
  6. Socialprofitsector in vergelijking met de rest van de economie: percentage (4/5*100) 17.69% 10,59%
  7. Overige sectoren behorend tot de socialprofitsfeer, waarvan: 433.939 22.642
  Onderwijs (85), exclusief volwassenenvorming (zie hoger), autorijscholen en vlieg- en vaarronderricht (85.53) 385.323 13.533
  Mutualiteiten (84.302) 16.418 1.020
  Belangenbehartiging (94.1, 94.2, 94.91 en 94.92): bedrijfs- en werkgevers-, beroeps-., vak-, relig. en polit. orgs.) 28.221 5.075
  Huishoudens als werkgever (97) 3.977 3.014
  8. Subtotaal: 4+7 1.117.595 52.420
  Socialprofitsector + socialsectorsfeer t.o.v. de ganse economie                  28,92% 18,65% 
 • Arbeidsplaatsen per sector in België, 31/12/2015

 • Vestigingseenheden per sector in België, 31/12/2015

 • Geografische spreiding van de vestigingseenheden van de social profit

Tewerkstelling per paritair comité

Een andere manier om de informatie over de tewerkstelling in de social profit te analyseren, bestaat erin de evolutie van de paritaire comités te bekijken (enkel private sector). We hernemen hieronder de verdeling van de tewerkstelling in de social profit in functie van de paritaire comités, maar ook de evolutie ervan tussen 2013 en 2017.