Kenmerken van de socialprofitsector

Arbeidsplaatsen en vestigingen in België

Om een globaal beeld te geven van de werkgelegenheid in de relevante activiteitstakken van de socialprofitondernemingen in België, wordt gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde RSZ-statistieken (de zogenaamde ‘gele brochure’). Deze statistieken laten toe een algemene raming te maken van het belang van de socialprofitsector.

Hierin worden werknemers geteld volgens ‘werkplaats’ (i.p.v. woonplaats), d.w.z. dat er wordt uitgegaan van de concrete vestiging van de betrokken werkgever waaraan elke werknemer wordt gekoppeld. Bovendien zijn in deze statistieken ook de werknemers en vestigingen opgenomen die ressorteren onder de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), die eveneens socialprofitdiensten aanbieden.

De gedecentraliseerde RSZ-statistieken die hier worden voorgesteld, hebben betrekking op het vierde kwartaal 2019. Op 31/12/2019, bestaat de werkgelegenheid in de voornaamste activiteitstakken van de social profit – als onderdeel van de bredere quartaire sector – uit 751.609 arbeidsplaatsen in 33.408 vestigingseenheden in België. Het betreft hier een afbakening die bestaat uit een viertal clusters: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (inclusief aangepaste tewerkstelling in beschutte en sociale werkplaatsen), cultuur/recreatie/sport en mutualiteiten. Dit stemt overeen met 18,33 % van de totale loontrekkende werkgelegenheid in 11,2 % van het totaal aantal vestigingen in België.
 

 • Arbeidsplaatsen en vestigingen in de Belgische social profit

  Onderstaande tabel bevat ook cijfers over andere activiteitstakken die tot de socialprofitsfeer behoren: onderwijs, belangenbehartiging (economisch/politiek/religieus) en huishoudens die als werkgever optreden. Deze sectoren vertegenwoordigen 22.588 vestigingen en 437.569 arbeidsplaatsen in België.

   

  Gegevens vierde kwartaal 2019 voor België Arbeidsplaatsen Vestigingen
  1. Gezondheidszorg, waarvan: 253.876 9.319
  Ziekenhuizen (86.1) 206.442 482
  Praktijken van artsen (huisartsen en specialisten) en tandartsen (86.2) 20.758 6.951
  Overige menselijke gezondheidszorg (86.9), onder andere: 12.756 1.142
  Verpleegkundige activiteiten (86.906) 13.920 744
       
  2. Maatschappelijke dienstverlening (87 en 88): 373.132 11.140
       
      Met huisvesting (87), meer bepaald: 194.737 3.816
  Residentiële ouderenzorg (87.101, 87.301 en 87.302) 126.156 1.851
  Instellingen voor volwassenen met een handicap (87.202 en 87.304) 29.153 707
  Instellingen voor minderjarigen met een handicap (87.201 en 87.303) 14.484 202
  Jeugdzorg met huisvesting (87.901) 13.731 544
  Diverse maatsch. dienstverlening met huisvesting (87.109, 87.203 t.e.m. 87.205, 87.209, 87.309, 87.902, 87.909) 11.213 512
       
      Zonder huisvesting (88), meer bepaald: 178.395 7.324
  Gezins- en bejaardenzorg aan huis (88.101) 48.173 430
  In dag- en dienstencentra voor ouderen (88.102)    
  Beschutte en sociale werkplaatsen (88.995) 44.294 592
  Kinderopvang (88.911, 88.912 en 88.919) 37.972 3.342
  Diverse maatsch. dienstverlening zonder huisvesting (88.103, 88.104, 88.109, 88.991 t.e.m. 88.994, 88.996, 88.999) 45.463 2.770
       
  3. Cultuur, recreatie en sport: 107.854 11.972
  Volwassenenvorming (85.207, 85.591 t.e.m. 593) 28.647 1.465
  Diverse verenigingen: jeugd, volwassenen, gezondheid, milieu, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, e.d. (94.99) 20.890 3.469
  Sport: accomodaties, clubs (excl. fitnesscentra), bonden en -federaties e.a.(93.11, 93.12, 93.19) 17.534 2.518
  Uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60.10 en 60.20) 6.970 132
  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra e.d. (90.04) 6.157 621
  Uitvoerende en scheppende kunsten (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 en 90.03) 8.095 1.664
  Bibliotheken en archieven (91.01) 5.875 630
  Musea en monumenten (91.02 en 91.03) 5.187 457
  Botanische tuinen, dierentuinen, natuurreservaten, pret- en themaparken en recreatiedomeinen (91.04, 93.212, 93.292) 5.020 421
  Productie, distributie en vertoning van films voor bioscoop, televisie e.a. (59.111 t.e.m. 59.113, 59.13 en 59.14) 2.794 509
  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55.201) 685 86
       
  4. Mutualiteiten (84.302) 16.747 977
       
  5. Subtotaal: 1+2+3 751.609 33.408
       
  6. Totaal: alle sectoren van de hele economie 4.099.613 298.584
  7. Socialprofitsector in vergelijking met de rest van de economie: percentage (5/6*100) 18,33% 11,19%
       
  8. Overige sectoren behorend tot de socialprofitsfeer, waarvan: 437.569 22.588
  Onderwijs (85), exclusief volwassenenvorming (zie hoger), autorijscholen en vlieg- en vaarronderricht (85.53) 406.278 14.143
  Belangenbehartiging (94.1, 94.2, 94.91 en 94.92): bedrijfs- en werkgevers-, beroeps-., vak-, relig. en polit. orgs.) 26.824 4.856
  Huishoudens als werkgever (97) 4.467 3.589
       
  9. Subtotaal: 5+8 1.189.178 55.996
  Socialprofitsector + socialsectorsfeer t.o.v. de ganse economie                   29,01% 18,75%
 • Arbeidsplaatsen per sector in België

 • Vestigingseenheden per sector in België

 • Geografische spreiding van de vestigingseenheden van de social profit

   

Tewerkstelling per paritair comité

Een andere manier om de informatie over de tewerkstelling in de social profit te analyseren, bestaat erin de evolutie van de paritaire comités te bekijken (enkel private sector). We hernemen hieronder de verdeling van de tewerkstelling in de social profit in functie van de paritaire comités, maar ook de evolutie ervan tussen 2013 en 2017.