Kenmerken van de socialprofitsector

Arbeidsplaatsen en vestigingen in België

Om een globaal beeld te geven van de werkgelegenheid in de relevante activiteitstakken van de socialprofitondernemingen in België, wordt gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde RSZ-statistieken (de zogenaamde ‘gele brochure’). Deze statistieken laten toe een algemene raming te maken van het belang van de socialprofitsector.

Hierin worden werknemers geteld volgens ‘werkplaats’ (i.p.v. woonplaats), d.w.z. dat er wordt uitgegaan van de concrete vestiging van de betrokken werkgever waaraan elke werknemer wordt gekoppeld. Bovendien zijn in deze statistieken ook de werknemers en vestigingen opgenomen die ressorteren onder de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), die eveneens socialprofitdiensten aanbieden.

De gedecentraliseerde RSZ-statistieken die hier worden voorgesteld, hebben betrekking op het tweede kwartaal 2015. Op 30/06/2015, bestaat de werkgelegenheid in de voornaamste activiteitstakken van de social profit – als onderdeel van de bredere quartaire sector – uit 675.921 arbeidsplaatsen in 29.653 vestigingseenheden in België. Het betreft hier een afbakening die bestaat uit een drietal clusters: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (inclusief aangepaste tewerkstelling in beschutte en sociale werkplaatsen) en cultuur/recreatie/sport. Dit stemt overeen met 17,47 % van de totale loontrekkende werkgelegenheid in 10,55 % van het totaal aantal vestigingen in België.
 

 • Arbeidsplaatsen en vestigingen in de Belgische social profit

  Onderstaande tabel bevat ook cijfers over andere activiteitstakken die tot de socialprofitsfeer behoren: onderwijs, ziekenfondsen, belangenbehartiging (economisch/politiek/religieus) en huishoudens die als werkgever optreden. Deze sectoren vertegenwoordigen 22.656 vestigingen en 434.070 arbeidsplaatsen in België.

  Gegevens tweede kwartaal 2015 voor België Arbeidsplaatsen Vestigingen
  1. Gezondheidszorg, waarvan: 237.107 8.349
  Ziekenhuizen (86.1) 194.058 489
  Praktijken van artsen (huisartsen en specialisten) en tandartsen (86.2) 17.437 6.201
  Overige menselijke gezondheidszorg (86.9), onder andere: 25.612 1.659
  Verpleegkundige activiteiten (86.906) 13.950 659
  2. Maatschappelijke dienstverlening (87 en 88): 337.492 10.095
  Met huisvesting (87), meer bepaald: 170.956 3.511
  Residentiële ouderenzorg (87.101, 87.301 en 87.302) 109.690 1.741
  Instellingen voor volwassenen met een handicap (87.202 en 87.304) 25.754 619
  Instellingen voor minderjarigen met een handicap (87.201 en 87.303) 13.599 171
  Jeugdzorg met huisvesting (87.901) 12.802 536
  Diverse maatsch. dienstverlening met huisvesting (87.109, 87.203 t.e.m. 87.205, 87.209, 87.309, 87.902, 87.909) 9.111 444
  Zonder huisvesting (88), meer bepaald: 166.536 6.584
  Gezins- en bejaardenzorg aan huis en in dag- en dienstencentra voor ouderen (88.101 en 88.102) 49.762 572
  Beschutte en sociale werkplaatsen (88.995) 40.609 516
  Kinderopvang (88.911, 88.912 en 88.919) 35.959 2.910
  Diverse maatsch. dienstverlening zonder huisvesting (88.103, 88.104, 88.109, 88.991 t.e.m. 88.994, 88.996, 88.999) 40.206 2.586
  3. Cultuur, recreatie en sport: 101.322 11.209
  Volwassenenvorming (85.207, 85.591 t.e.m. 593) 26.100 1.429
  Diverse verenigingen: jeugd, volwassenen, gezondheid, milieu, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, e.d. (94.99) 19.702 3.329
  Sport: accomodaties, clubs (excl. fitnesscentra), bonden en -federaties e.a.(93.11, 93.12, 93.19) 15.532 2.411
  Uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60.10 en 60.20) 6.896 133
  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra e.d. (90.04) 5.827 624
  Uitvoerende en scheppende kunsten (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 en 90.03) 7.853 1.281
  Bibliotheken en archieven (91.01) 5.584 655
  Musea en monumenten (91.02 en 91.03) 5.021 461
  Botanische tuinen, dierentuinen, natuurreservaten, pret- en themaparken en recreatiedomeinen (91.04, 93.212, 93.292) 5.400 393
  Productie, distributie en vertoning van films voor bioscoop, televisie e.a. (59.111 t.e.m. 59.113, 59.13 en 59.14) 2.722 406
  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55.201) 685 87
  4. Subtotaal: 1+2+3 675.921 29.653
  5. Totaal: alle sectoren van de hele economie 3.869.876 281.070
  6. Socialprofitsector in vergelijking met de rest van de economie: percentage (4/5*100) 17.47% 10,55%
  7. Overige sectoren behorend tot de socialprofitsfeer, waarvan: 434.070 22.656
  Onderwijs (85), exclusief volwassenenvorming (zie hoger), autorijscholen en vlieg- en vaarronderricht (85.53) 385.528 13.522
  Mutualiteiten (84.302) 16.307 1.021
  Belangenbehartiging (94.1, 94.2, 94.91 en 94.92): bedrijfs- en werkgevers-, beroeps-., vak-, relig. en polit. orgs.) 28.261 5.110
  Huishoudens als werkgever (97) 3.974 3.003
  8. Subtotaal: 4+7 1.109.991 52.309
  Socialprofitsector + socialsectorsfeer t.o.v. de ganse economie                  28.68% 18,61% 

   

 • Arbeidsplaatsen per sector in België, 30/06/2015

 • Vestigingseenheden per sector in België, 30/06/2014

 • Geografische spreiding van de vestigingseenheden van de social profit

Tewerkstelling per paritair comité

Een andere manier om de informatie over de tewerkstelling in de social profit te analyseren, bestaat erin de evolutie van de paritaire comités te bekijken (enkel private sector). We hernemen hieronder de verdeling van de tewerkstelling in de social profit in functie van de paritaire comités, maar ook de evolutie ervan tussen 2008 en 2014.