Kenmerken van de socialprofitsector

Arbeidsplaatsen en vestigingen in België

Om een globaal beeld te geven van de werkgelegenheid in de relevante activiteitstakken van de socialprofitondernemingen in België, wordt gebruik gemaakt van de gedecentraliseerde RSZ-statistieken (de zogenaamde ‘gele brochure’). Deze statistieken laten toe een algemene raming te maken van het belang van de socialprofitsector.

Hierin worden werknemers geteld volgens ‘werkplaats’ (i.p.v. woonplaats), d.w.z. dat er wordt uitgegaan van de concrete vestiging van de betrokken werkgever waaraan elke werknemer wordt gekoppeld. Bovendien zijn in deze statistieken ook de werknemers en vestigingen opgenomen die ressorteren onder de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten), die eveneens socialprofitdiensten aanbieden.

De gedecentraliseerde RSZ-statistieken die hier worden voorgesteld, hebben betrekking op het vierde kwartaal 2017. Op 31/12/2017, bestaat de werkgelegenheid in de voornaamste activiteitstakken van de social profit – als onderdeel van de bredere quartaire sector – uit 726.227 arbeidsplaatsen in 32.552 vestigingseenheden in België. Het betreft hier een afbakening die bestaat uit een viertal clusters: gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (inclusief aangepaste tewerkstelling in beschutte en sociale werkplaatsen), cultuur/recreatie/sport en mutualiteiten. Dit stemt overeen met 18,28 % van de totale loontrekkende werkgelegenheid in 11,12 % van het totaal aantal vestigingen in België.
 

 • Arbeidsplaatsen en vestigingen in de Belgische social profit

  Onderstaande tabel bevat ook cijfers over andere activiteitstakken die tot de socialprofitsfeer behoren: onderwijs, belangenbehartiging (economisch/politiek/religieus) en huishoudens die als werkgever optreden. Deze sectoren vertegenwoordigen 22.046 vestigingen en 422.335 arbeidsplaatsen in België.

  Gegevens vierde kwartaal 2017 voor België Arbeidsplaatsen Vestigingen
  1. Gezondheidszorg, waarvan: 247.442 9.051
  Ziekenhuizen (86.1) 201.304 490
  Praktijken van artsen (huisartsen en specialisten) en tandartsen (86.2) 19.262 6.737
  Overige menselijke gezondheidszorg (86.9), onder andere: 26.876 1.824
  Verpleegkundige activiteiten (86.906) 14.806 730
       
  2. Maatschappelijke dienstverlening (87 en 88): 357.084 10.700
  Met huisvesting (87), meer bepaald: 185.410 3.699
  Residentiële ouderenzorg (87.101, 87.301 en 87.302) 119.517 1.823
  Instellingen voor volwassenen met een handicap (87.202 en 87.304) 28.116 670
  Instellingen voor minderjarigen met een handicap (87.201 en 87.303) 13.809 168
  Jeugdzorg met huisvesting (87.901) 13.376 544
  Diverse maatsch. dienstverlening met huisvesting (87.109, 87.203 t.e.m. 87.205, 87.209, 87.309, 87.902, 87.909) 10.592 494
  Zonder huisvesting (88), meer bepaald: 171.674 7.001
  Gezins- en bejaardenzorg aan huis en in dag- en dienstencentra voor ouderen (88.101 en 88.102) 49.394 591
  Beschutte en sociale werkplaatsen (88.995) 41.988 555
  Kinderopvang (88.911, 88.912 en 88.919) 36.428 3.113
  Diverse maatsch. dienstverlening zonder huisvesting (88.103, 88.104, 88.109, 88.991 t.e.m. 88.994, 88.996, 88.999) 43.864 2.742
       
  3. Cultuur, recreatie en sport: 105.023 11.754
  Volwassenenvorming (85.207, 85.591 t.e.m. 593) 29.658 1.475
  Diverse verenigingen: jeugd, volwassenen, gezondheid, milieu, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, e.d. (94.99) 20.004 3.439
  Sport: accomodaties, clubs (excl. fitnesscentra), bonden en -federaties e.a.(93.11, 93.12, 93.19) 17.011 2.530
  Uitzenden van radio- en televisieprogramma's (60.10 en 60.20) 6.770 127
  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele centra e.d. (90.04) 6.053 638
  Uitvoerende en scheppende kunsten (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 en 90.03) 7.103 1.466
  Bibliotheken en archieven (91.01) 5.665 646
  Musea en monumenten (91.02 en 91.03) 4.847 475
  Botanische tuinen, dierentuinen, natuurreservaten, pret- en themaparken en recreatiedomeinen (91.04, 93.212, 93.292) 4.614 404
  Productie, distributie en vertoning van films voor bioscoop, televisie e.a. (59.111 t.e.m. 59.113, 59.13 en 59.14) 2.653 466
  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55.201) 645 88
       
  4. Mutualiteiten (84.302) 16.678 1.047
       
  5. Subtotaal: 1+2+3 726.227 32.552
       
  6. Totaal: alle sectoren van de hele economie 3.972.943 292.796
  7. Socialprofitsector in vergelijking met de rest van de economie: percentage (5/6*100) 18,28% 11,12%
       
  8. Overige sectoren behorend tot de socialprofitsfeer, waarvan: 422.335 22.046
  Onderwijs (85), exclusief volwassenenvorming (zie hoger), autorijscholen en vlieg- en vaarronderricht (85.53) 390.637 13.865
  Belangenbehartiging (94.1, 94.2, 94.91 en 94.92): bedrijfs- en werkgevers-, beroeps-., vak-, relig. en polit. orgs.) 27.527 4.956
  Huishoudens als werkgever (97) 4.171 3.225
       
  9. Subtotaal: 5+8 1.148.562 54.598
  Socialprofitsector + socialsectorsfeer t.o.v. de ganse economie                  28,92% 18,65%
 • Arbeidsplaatsen per sector in België, 31/12/2015

 • Vestigingseenheden per sector in België, 31/12/2015

 • Geografische spreiding van de vestigingseenheden van de social profit

Tewerkstelling per paritair comité

Een andere manier om de informatie over de tewerkstelling in de social profit te analyseren, bestaat erin de evolutie van de paritaire comités te bekijken (enkel private sector). We hernemen hieronder de verdeling van de tewerkstelling in de social profit in functie van de paritaire comités, maar ook de evolutie ervan tussen 2013 en 2017.