Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens en disclaimer Unisoc vzw

Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens

Unisoc hecht veel belang aan het respect voor uw privacy en verbindt zich ertoe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens heeft tot doel de naleving te waarborgen van de AVG (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

Hieronder vindt u volledige informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Unisoc, de bewaring ervan en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

Indien u bijkomende vragen hebt, kan u contact met ons opnemen via: info@unisoc.be

Persoonsgegevens verwerkt door Unisoc en doel van de verwerking

De persoonsgegevens verwerkt door Unisoc zijn bedoeld om de medewerkers van haar leden of haar externe partners te identificeren en te contacteren: naam, voornaam, professioneel of privé e-mailadres indien dit werd overgemaakt, standaardtaal, telefoonnummer, organisatie, functie, beroepsadres of privéadres indien dit werd overgemaakt, geslacht.

Gebruikers van de module PC 337 van de website van Unisoc en personen ingeschreven op de nieuwsbrief van Unisoc

De verwerkte identificatie- en contactgegevens zijn bedoeld om, mits toestemming van de betrokken persoon, de nieuwsbrief van Unisoc te versturen of toegang te verlenen tot de informatie opgenomen in de beveilgide module PC 337 van haar website.

De instemming van de persoon kan op ieder ogenblik worden ingetrokken door online uit te schrijven op de module PC 337 of de nieuwsbrief van Unisoc.

Deelnemers aan de evenementen georganiseerd door Unisoc (opleidingen, infosessies, seminaries, enz.)

De verwerkte identificatie- en contactgegevens zijn bedoeld om, mits toestemming van de betrokken persoon, de organisatie van het betrokken evenement en, desgewenst, ook de facturatie ervan, te beheren.

Medewerkers van een onderneming die een contractuele relatie heeft met Unisoc

De identificatie- en contactgegevens van de medewerkers van leveranciers of van ondernemingen die een contractuele relatie hebben met Unisoc, worden verwerkt in het kader van het algemeen beheer van Unisoc.

Medewerkers van de ledenfederaties van Unisoc en externe partners (werkgeversorganisaties en vakbonden, kabinetsmedewerkers, administraties, leden van federaties die aangesloten zijn bij Unisoc, enz.)

De verwerkte gegevens moeten Unisoc in staat stellen om de medewerkers van haar ledenfederaties en van haar externe partners waarmee ze regelmatig in contact moet treden, te identificeren en te contacteren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van haar opdrachten en activiteiten.

Het kan gebeuren dat Unisoc bijkomende identificatiegegevens van medewerkers van haar ledenfederaties moet verwerken, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens wettelijk verplicht zijn in het kader van de uitoefening van mandaten die Unisoc bekleedt of in het kader van het bestuur van Unisoc.

Deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die Unisoc nastreeft.

Gebruikers van de website

De medewerkers van de ledenfederaties van Unisoc hebben toegang tot de beveiligde zone van de website. Bepaalde gebruiksinformatie kan bewaard blijven voor het beheer van de website (aantal verbindingen).

De website van Unisoc kan gebruik maken van “cookies”. Dit zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geïnstalleerd om het bezoek van de website te vergemakkelijken.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De bovenvermelde persoonsgegevens die Unisoc verwerkt, worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van gegevens die verplicht doorgegeven moeten worden aan de overheid of bevoegde overheidsdiensten.

Bewaartermijn van de gegevens

Unisoc bewaart de vermelde persoonsgegevens gedurende de tijd die noodzakelijk is voor de uitoefening van haar missie en activiteiten. Ze worden geschrapt wanneer de betrokken persoon niet langer deel uitmaakt van de ledenorganisatie of van de externe partner van Unisoc (voor zover Unisoc hierover werd geïnformeerd), met uitzondering van de gevallen waarin de wet een langere bewaartermijn oplegt.

Rechten van personen op wie de gegevensverwerking betrekking heeft

Toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals van de specifieke kenmerken van de verwerking die gebeurt door Unisoc, met inbegrip van de doelstelling van de verwerking van deze gegevens en u kunt gratis een kopie van deze gegevens aanvragen.

Rechtzetting of wissen van persoonsgegevens

U mag eisen dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, zo snel mogelijk worden gecorrigeerd of aangevuld.

U mag eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens of wanneer Unisoc zich niet langer kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens

Behalve voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van Unisoc, mag u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben om ernstige en gegronde redenen.

Overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u hebt doorgegeven aan Unisoc, te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en met de computer te gebruiken formaat en/of om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U mag eisen dat de doorgifte rechtstreeks plaatsvindt tussen Unisoc en een andere verwerkingsverantwoordelijke voor zover deze doorgifte technisch mogelijk is.

Recht om de toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken wanneer de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd is op uw instemming (Nieuwsbrief, module PC 337 en inschrijving op infosessies). De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Toepassing van uw rechten

Ieder verzoek dat is bedoeld om een van deze rechten uit te oefenen moet worden verzonden naar het volgende e-mailadres: info@unisoc.be

Bij dit verzoek moet een kopie van uw identiteitskaart worden gevoegd.

Het aan dit verzoek gegeven gevolg wordt u zo snel mogelijk en hoe dan ook binnen één maand vanaf de ontvangst van het verzoek ter kennis gebracht. Desgevallend kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit ervan.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact(at)apd-gba.be

Bescherming van de persoonsgegevens

Unisoc neemt alle technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarover zij beschikt.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De gehele inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Unisoc vzw.

De reproductie, mededeling en ter beschikkingstelling ervan aan het publiek voor niet-commerciële doeleinden, is toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke bronvermelding. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Ledenservice

De leden van Unisoc hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Deze toegang wordt verstrekt via een wachtwoord dat aan de leden wordt meegedeeld. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt Unisoc zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de website gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

Beperking van aansprakelijkheid

Unisoc kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken door het gebruik van deze website.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Unisoc kan niet garanderen dat haar teksten en gegevens steeds en te allen tijde volledig, correct en geactualiseerd zijn.

De informatie op de website is dus louter indicatief. Unisoc is bijgevolg niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel dan ook.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die deze website ter beschikking stelt, kan u Unisoc contacteren via info@unisoc.be .

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Unisoc vzw kan dan ook in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische rechtsorde.