Economische werkloosheid voor bedienden: de NAR sluit een CAO af!

De zware impact van de coronaviruscrisis op de economie dwingt een groot aantal werkgevers om hun toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid, zowel om redenen van overmacht als om economische redenen. Voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen dient een ingewikkelde procedure gevolgd te worden. Daarom hebben de interprofessionele sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen, waaronder Unisoc, een intersectorale CAO (nr. 147) afgesloten om de zaken te vergemakkelijken.

Toepassingsgebied

Eerst herinneren we er aan dat een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders geen van de formaliteiten vereist die hier besproken. Economische werkloosheid was voor arbeiders al mogelijk. Voor bedienden geldt daarentegen het principe dat een onderneming die om economische redenen tijdelijke werkloosheid wil aanvragen, een bedrijfscao moet afsluiten of een ondernemingsplan moet opstellen dat ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD WASO. Tenzij er een CAO is afgesloten op het niveau van de sector waartoe de onderneming behoort. Dit beteken dat paritaire comités dan een sectorale CAO moeten afsluiten voor de ondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen.

Om de zaken te vereenvoudigen en gezien de hoogdringendheid, heeft de NAR een intersectorale CAO afgesloten die rechtstreeks van toepassing is op alle bedrijven die in moeilijkheden verkeren en die om economische redenen hun toevlucht willen nemen tot de tijdelijke werkloosheid. We wijzen er op dat de reeds in de paritaire comités afgesloten CAO's van toepassing blijven, evenals de reeds in bepaalde ondernemingen opgemaakte CAO's of ondernemingsplannen. Bovendien behouden sectoren en ondernemingen die geen afspraken hebben gemaakt, de mogelijkheid om hun eigen CAO's of ondernemingsplannen op te stellen.

De ondernemingen waarvan het ondernemingsplan is ingevoerd, maar die nog niet zijn goedgekeurd door de commissie "ondernemingsplannen" van de FOD WASO, vallen ook onder het toepassingsgebied van de CAO die door de NAR is afgesloten.

Toeslag boven op de werkloosheidsuitkering

Naast de door het RVA betaalde werkloosheidsuitkering ontvangt een bediende die om economische redenen tijdelijk werkloos is, op kosten van de werkgever een toeslag van 5 euro per dag werkloosheid.

Als de arbeiders van een paritair comité waaronder de onderneming ressorteert en waarop het systeem van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen van toepassing is, beschikken over een minimumbedrag hoger dan 5 euro, is dat bedrag van toepassing.

Indien een onderneming eveneens werklieden tewerkstelt op wie een regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen van toepassing is en die een toeslag genieten waarvan het minimumbedrag hoger is dan 5 euro, dan is dat bedrag van toepassing.

Inwerkingtreding en evaluatie

De door de NAR afgesloten CAO is van bepaalde duur. De CAO treedt in werking op 18 maart 2020 en loopt (voorlopig) tot 30 juni 2020. Zij is van toepassing op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden waarvan de aanvangs- en einddatum binnen deze geldigheidsperiode vallen.

De interprofessionele sociale partners die de overeenkomst hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de toepassing van deze CAO begin mei binnen de NAR te evalueren. De geldigheidsduur ervan kan op basis van deze evaluatie worden verlengd.

Wat met de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

In een unaniem advies dat tegelijk met de CAO werd aangenomen, hebben de interprofessionele sociale partners binnen de NAR ook een reeks verzoeken naar de federale regering gericht met betrekking tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De Raad vraagt aan de Regering en RVA om, in overleg met de sociale partners, de procedures tot erkenning van overmacht en economische werkloosheid tijdelijk te vereenvoudigen en te versnellen met het oog op snelle rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers, en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad vraagt ook aan de regering om te voorzien in een aanvullende toeslag bovenop de RVA-uitkering voor werknemers die optijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Dit, met ingang op 1 februari 2020, ten belope van een bedrag van 5 euro/dag. De meerkost voor de RVA komt integraal ten laste van de federale overheid.

Tevens vraagt hij dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gelijkgesteld aan arbeidsdagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur voor arbeiders en bedienden, ook met ingang op 1 februari 2020.

Tenslotte vraagt de Raad dat de federale overheid substantieel tussenkomt in de verwachte tekorten van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen door de meerkost (vanaf 1 februari 2020) ingevolge de tijdelijke werkloosheid die voortvloeit uit deze crisis, dit om een sterke bijdrageverhoging voor de werkgevers te vermijden. Il faut donc éviter une forte augmentation de la cotisation versée par les employeurs.

De belangrijke uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ligt nu op de tafel van de regering.

Unisoc blijft de vragen, verzuchtingen en noden van de socialprofitsector aankaarten wanneer ze kan (naar sociale partners toe en stakeholders, kabinetten en administraties) en blijft u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Dit is immers meer dan noodzakelijk voor de continuïteit en/of het voortbestaan van socialprofitondernemingen.

 

Terug naar themafiche