Coronavirus: tijdelijke arbeidsduurvermindering om ontslagen te vermijden

In het KB nr. 46 van 26 juni 2020 worden opnieuw een aantal maatregelen uitgewerkt tot flexibilisering van de arbeidsduur in het kader van de coronacrisisEen van de mogelijkheden is de arbeidsduurvermindering voor ondernemingen in moeilijkheden. De andere mogelijkheden worden besproken in aparte nieuwsberichten (corona-tijdskrediet en landingsbaan, en economische werkloosheid).

temps de travail (2)

Het betreffende hoofdstuk van het KB geeft de ondernemingen de optie om de arbeidsduur tijdelijk te verminderen met een vierde of met een vijfde en bovendien een voltijdse werkweek te verlagen naar een vierdagenweekDe onderneming moet daarvoor erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Deze erkenning moet bovendien aanvangen tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020. 

De wijziging van de arbeidsduur en de vierdagenweek zijn beperkt in tijd: de onderneming mag deze stelsels voor maximum één jaar invoeren. De begindatum moet vallen tussen 1 juli 2020 (inwerkingtreding van het KB) en 31 december 2020, de einddatum niet later dan het einde van de periode van erkenning van de moeilijkheden of herstructurering. 

De wijzigingen kunnen enkel worden toegepast ofwel op alle werknemers, ofwel op een specifieke categorie van werknemers in de onderneming. Verder hebben de werknemers recht op een looncompensatie, die niet hoger mag zijn dan het brutoloon dat gegeven werd voor de wijziging in de arbeidsduur. Aangezien de compensatie wordt aangemerkt als loon, zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. 

De aanpassing van de arbeidsduur en de invoering van een vierdagenweek kunnen enkel bij CAO. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan moet het arbeidsreglement gewijzigd worden.  Verder moet de looncompensatie ook vastgelegd worden, de start- en einddatum en duur van de wijziging, en mag er geen beding tot stilzwijgende verlenging worden opgenomen.  

Wanneer een werkgever gebruik maakt van dit stelsel van arbeidsduurvermindering en voldoet aan de voorwaarde van de erkenning, dan heeft hij recht op een forfaitaire doelgroepvermindering voor elke werknemer in het stelsel. De doelgroepvermindering geldt vanaf het kwartaal waarin de arbeidsduurvermindering wordt ingevoerd, tot het kwartaal waarin de arbeidsduurvermindering wordt beëindigd. Het forfaitaire bedrag van de doelgroepvermindering is afhankelijk van de procentuele aanpassing van de arbeidsduur, op voorwaarde dat de arbeidsduur met één vierde of één vijfde wordt verminderd. Indien de aanpassing van de arbeidsduur wordt gecombineerd met de invoering van een vierdagenweek, dan ligt het forfaitaire bedrag hoger. 

Wat is het bedrag van de doelgroepvermindering: 

  1. Een bedrag G4 (600 euro per kwartaal, in functie van de prestatiebreukvanaf het kwartaal van invoering van het stelsel van tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur in de onderneming en tot het kwartaal waarin de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur een einde neemt, indien de arbeidsduur werd verminderd met een vijfde;
  2. Een bedrag G5 (? euro per kwartaalin functie van de prestatiebreuk. Dit bedrag staat niet op de website van de RSZ, waarop we het kabinet geïnterpelleerd hebben. We vullen dit zo snel mogelijk aanvanaf het kwartaal van invoering van het stelsel van tijdelijke arbeidsduurvermindering in de onderneming en tot het kwartaal waarin de tijdelijke arbeidsduurvermindering een einde neemt, indien de arbeidsduur werd verminderd met een vierde;
  3. Een bedrag G1 (1.000 euro per kwartaal, in functie van de prestatiebreukindien de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur bedoeld onder 1. gecombineerd wordt met een tijdelijke invoering van de vierdagenweek;
  4. Een bedrag G6 (1.150 euro per kwartaal, in functie van de prestatiebreukindien de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur bedoeld onder 2. gecombineerd wordt met een tijdelijke invoering van de vierdagenweek. 

Ten slotte wordt nog vastgelegd op basis van welk loon een opzeggingsvergoeding berekend moet worden bij een verbreking van de arbeidsovereenkomstonder ″lopend loon″ moet het loon verstaan worden waarop de werknemer op het ogenblik van de beëindiging aanspraak had kunnen maken indien zijn arbeidsduur niet was aangepast 

In het KB zijn enkel de basisregels vastgelegd om de arbeidsduurvermindering en vierdagenweek te kunnen invoeren. Bijkomende voorwaarden, de berekening van de arbeidsduur, de minimale inhoud van de CAO en de procedure van de aanvraag moeten nog worden vastgelegd in een apart KB.  

Wij zullen dit artikel updaten wanneer het aanvullend KB gepubliceerd wordt 

 

Terug naar themafiche