Coronavirus: federale maatregelen om ondernemingen te helpen

UPDATE | Naast de maatregelen met betrekking tot tijdelijke werkloosheid (veralgemening van overmacht, vereenvoudiging van de procedures, verhoging van het percentage van de uitkering, aanvullend bedrag ten laste van de sociale zekerheid) heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen om de ondernemingen (zowel commercieel als sociaal) te helpen het hoofd te bieden aan de coronaviruscrisis. Deze maatregelen omvatten sociale en fiscale maatregelen.

budget (10)

Nieuwigheden in rood

Hoe zit het met de sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever?

De belangrijkste maatregel is zeker het uitstel van de betaling van de aan de RSZ verschuldigde bijdragen. Dankzij deze maatregel zullen de ondernemingen inderdaad nog tot 15 december 2020 de verschuldigde bedragen voor het eerste en tweede kwartaal kunnen betalen. Met name de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport hebben automatisch recht op dit uitstel. Ondernemingen die worden gesloten omdat ze niet aan de gezondheidsmaatregelen kunnen voldoen, kunnen profiteren van uitstel op basis van een verklaring op eer.

In KB nr. 30 van 4 juni 2020 worden enkele verduidelijkingen gemaakt wat betreft de voorwaarden en modaliteiten voor het uitstel van de betaling. Vooreerst wordt ook de toeristische sector mee opgenomen bij de ondernemingen die een automatisch uitstel van betaling krijgen, naast de horeca, recreatie, cultuur en sport en de winkels en handelszaken die verplicht waren te sluiten gedurende de coronacrisis.  

Ondernemingen die geen automatisch recht hebben tot uitstel, moeten een verklaring op eer indienen. Dit gaat over alle andere ondernemingen. De aanvraag tot uitstel moet gebeuren voor 31 juli 2020, voor de vervallen bedragen van kwartaal 1 en 2 van 2020.  
 
Volgende bedragen moeten echter wel betaald worden zonder (automatisch) uitstel: de bedragen die verschuldigd zijn voor de ambtshalve rechtzetting door de RSZ voor het tweede kwartaal, de voorschotten en het saldo voor het derde kwartaal en het eerste en tweede voorschot van het vierde kwartaal.  

Als een werkgever de uitgestelde betaling pas na 15 december 2020 aan de RSZ overmaakt, dan is hij 7% verwijlinteresten en 10% bijdrageopslag verschuldigd. 

Het uitstel geldt tenslotte niet voor de bedragen van kwartaal 1 en 2 die vervallen en betaald zijn op het ogenblik waarop het uitstel aangevraagd wordt/automatisch toegekend – de RSZ is niet gehouden om deze bedragen terug te betalen. 

Indien een onderneming (ongeacht een commercieel of sociaal oogmerk) de economische gevolgen van COVID-19 ondervindt en moeilijkheden ondervindt bij de betaling van de sociale bijdragen, voorziet de RSZ ook in de mogelijkheid om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen. Met het minnelijke afbetalingsplan doet u maandelijks betalingen gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Als je al je sociale bijdragen correct hebt betaald, kan de RSZ je vrijstellen van toeslagen, forfaitaire vergoedingen en/of interesten.

Om een minnelijk afbetalingsplan aan te vragen, kan je terecht op de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' van de RSZ.

Voor een overzicht van de sociale maatregelen van de federale overheid, klik hier.

 

Hoe zit het met de bedrijfsvoorheffing of andere belastingschulden voor de werkgever?

Een onderneming (zowel commercieel als sociaal oogmerk) die financiële moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus kan bij de FOD Financiën een aanvraag indienen voor steunmaatregelen. Deze kunnen bestaan uit een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

U krijgt een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing zonder dat u boetes of nalatigheidsinteresten hoeft te betalen.

Socialprofitondernemingen hebben een extra termijn tot donderdag 30 april 2020 middernacht om hun aangifte voor de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting in te dienen (afhankelijk van het belastingsysteem waarin ze gevestigd zijn).

Meer informatie over de stappen die moeten worden ondernomen om van deze maatregelen te genietes, is te vinden op de website van de FOD Financiën. Zie ook deze pagina die op 18 maart online is gezet.

 

Overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. Bovendien heeft de overheid zich ertoe verbonden de betalingstermijn voor deze contracten te versnellen.

 

Regionale maatregelen

Naast de federale maatregelen zijn een aantal gewestelijke maatregelen aangekondigd en/of uitgevoerd door de gewestelijke entiteiten. Als u hier meer over wilt weten, nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met onze regionale zusterorganisaties: BRUXEO (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), UNIPSO (Waals Gewest) en Verso (Vlaams Gewest).

 

Terug naar themafiche