Coronavirus: essentiële en niet-essentiële diensten

UPDATE | Vandaag (laat) is in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die door de regering werden aangekondigd op basis van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad. U vindt dit nieuw MB hier. Dit MB wijzigt het vorig MB. U vindt dit vorig MB hier. Ter herinnering: dit vorig MB had het MB van 23 maart laatsleden vervangen. U vindt dit MB hier. Ook ter herinnering: het MB van 23 maart had reeds een MB van 18 maart opgeheven en vervangen. U vindt het hier.

corona

Hieronder de belangrijkste elementen

Telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij huidig besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.
Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telewerk en de regels van social distancing toe te passen.

Met andere woorden, als u een "niet-essentiële" onderneming bent in de zin van het ministerieel besluit, bent u verplicht om telewerk vanuit huis te organiseren. Als dit niet mogelijk is, moet u de regels van sociale afstand respecteren (1,5 meter). Als dit ook niet mogelijk is, moet u de deuren sluiten. Als u geen "niet-essentiële" onderneming (dus essentieel) bent in de zin van het ministerieel besluit, bent u niet onderworpen aan deze cascaderegeling, maar u moet wel, indien mogelijk, telewerk vanuit huis organiseren en de regels van sociale afstand respecteren.

Opgelet: een erratum dat op 7 april 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, vermeldt het volgende: "Op bladzijde 24629 van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2020, worden de woorden "Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten" toegevoegd in de kolom `Beperkingen' na `327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven'."

Ook opgelet: op verzoek van Unisoc worden in de nieuwe bijlage ook uitdrukkelijk niet-commerciële radio en televisie (CP 329) en mutualiteiten (CP 337) tot de essentiële diensten gerekend.

Lijst met "essentiële" ondernemingen en diensten

De lijst met "essentiële" ondernemingen en diensten in de zin van het ministerieel besluit staan in de bijlage van het MB en vindt u hieronder ook terug. A contrario worden ondernemingen die niet op deze lijst staan als "niet-essentieel" beschouwd.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 april 2020 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 avril 2020
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, zijn de volgende : Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :
-De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten; -Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l'ensemble de leurs services;
-De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg; -Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé;
-De diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld; -Les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales;
-De instellingen, diensten en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor toezicht, controle en crisisbeheer voor milieuzorg en gezondheidszorg; -Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales;
-De asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer; -Les services d'asile et migration, en ce compris l'accueil et la détention dans le cadre des retours forcés;
-De integratie en inburgeringsdiensten; -Les services d'intégration et d'insertion;
-De telecominfrastructuur en -diensten (met inbegrip van het vervangen en verkopen van telefoontoestellen, modems, simkaarten en het uitvoeren van installaties) en digitale infrastructuur; -Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d'appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l' installation) et l'infrastructure numérique;
-De media, de journalisten en de diensten van de communicatie; -Les médias, les journalistes et les services de communication;
-De diensten voor de afvalophaling en -verwerking; -Les services de collecte et de traitement des déchets;
-De hulpverleningszones; -Les zones de secours;
-De diensten en bedrijven voor het beheer van vervuilde gronden; -Les services et entreprises de gestion des terres polluées;
-De diensten van private en bijzondere veiligheid; -Les services de sécurité privée et particulière;
-De politiediensten; -Les services de police;
-De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening; -Les services d'aide médicale, et d'aide médicale urgente;
-Defensie en de veiligheids- en defensie-industrie; -La Défense et l'industrie de sécurité et de défense;
-De Civiele Bescherming; -La Protection Civile;
-De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD; -Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l'OCAM;
-De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn : justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten, met uitzondering van psycho-medische-sociale centra voor het herstel in het recht tot sturen. -Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l'exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.
-De Raad van State en de administratieve rechtscolleges; -Le Conseil d'Etat et les juridictions administratives;
-Het Grondwettelijk Hof; -La Cour constitutionnelle;
-De internationale instellingen en diplomatieke posten; -Les institutions internationales et postes diplomatiques;
-De noodplannings- en crisisbeheerdiensten, met inbegrip van Brussel Preventie en Veiligheid; -Les services de planification d'urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité;
-De Algemene Administratie van douane en accijnzen; -L'Administration générale des douanes et accises;
-De omgevingen van kinderopvang en scholen, met het oog op het organiseren van opvang, internaten, opvangtehuizen en permanente zorginstellingen; -Les milieux d'accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents en vue de l'organisation de l'accueil;
-De universiteiten en hogescholen; -Les universités et les hautes écoles;
-De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi. -Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
-De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout; -Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage;
-De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de agro-voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en andere essentiële grondstoffen voor de agro-voedingsindustrie en visserij; -Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l'alimentation animale, l'industrie alimentaire, l'agriculture et l'horticulture, la production d'engrais et d'autres matières premières essentielles pour l'industrie agro-alimentaire et la pêche;
-Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik; -Les services vétérinaires, d'insémination pour l'élevage et d'équarrissage;
-Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren; -Les services de soin, d'hébergement et de refuge pour animaux;
-Dierenvervoer; -Les services de transports d'animaux;
-De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten; -Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d'hygiène personnelle;
-De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen; -Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité;
-De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten; -L'industrie de l'emballage lié aux activités autorisées;
-De apotheken en farmaceutische industrie; -Les pharmacies et l'industrie pharmaceutique;
-De hotels; -Les hôtels;
-De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens; -Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement;
-De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden; -Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d'hygiène;
-De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten; -Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l'entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
-De postdiensten; -Les services postaux;
-De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria; -Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums;
-De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën; -Les services publics et l'infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés;
-De waterhuishouding; -La gestion des eaux;
-De inspectie- en controlediensten; -Les services d'inspection et de contrôle;
-De sociale secretariaten; -Les secrétariats sociaux;
-De noodcentrales en ASTRID; -Les centrales de secours et ASTRID;
-De meteo- en weerdiensten; -Les services météorologiques;
-De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties; -Les organismes de paiement des prestations sociales;
-De energiesector (gas, elektriciteit, en olie) : opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt; -Le secteur de l'énergie (gaz, électricité, pétrole) : construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché;
-De watersector : drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen; -Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement;
-De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud; -L'industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance;
-De productie van medische instrumenten; -La production d'instruments médicaux;
-De financiële sector : banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken, de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouder-fiscalisten; -Le secteur financier : les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d'effets, l'infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d'approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés;
-De verzekeringssector; -Le secteur des assurances;
-De grondstations van ruimtevaartsystemen; -Les stations au sol des systèmes spatiaux;
-De productie van radio-isotopen; -La production d'isotopes radioactifs;
-Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; -La recherche scientifique d'intérêt vital;
-Het nationaal, internationaal transport en logistiek; -Le transport national, international et la logistique;
-Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de luchthavens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning; -Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l'assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne;
-De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan; -Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
-De nucleaire en radiologische sector; -Le secteur nucléaire et radiologique;
-De cementindustrie. -L'industrie du ciment.

Per paritaire comités

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités. Beperkingen
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens  
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid Volcontinu bedrijven.
105 Paritair comité voor non-ferro metalen Volcontinu bedrijven.
106 Paritair comité voor het cementbedrijf Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen (belangrijk voor afvalverwerking).
109 Paritair comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot :
-de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
-de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
-de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
110 Paritair comité voor textielverzorging  
111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot :
-productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten;
-de veiligheids- en defensie-industrie en
-de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
112 Paritair comité voor het garagebedrijf Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten.
113 Paritair comité voor het ceramiekbedrijf Beperkt tot continue ovens.
113.04 Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen Beperkt tot continue ovens.
114 Paritair comité voor de steenbakkerij Beperkt tot continue ovens.
115 Paritair comité voor het glasbedrijf Beperkt tot continue vuurovens.
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid  
117 Paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel  
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid  
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren  
120 Paritair comité voor de textielnijverheid Beperkt tot :
-de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, babyluiers en dameshygiëneproducten;
-de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;
-de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en
-de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven.
121 Paritair comité voor de schoonmaak Beperkt tot :
-enerzijds de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten en anderzijds tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten;
-de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven;
-de ophaling van huishoudelijk en/of niet-huishoudelijk afval van alle producenten en
- de dringende werkzaamheden en tussenkomsten van schoorsteenvegers.
124 Paritair comité voor het bouwbedrijf Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.
125 Paritair comité voor de houtnijverheid Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout.
126 Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking Beperkt tot houten verpakkingen, paletten, producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout en tot de productie en toelevering van (elementen van) doodskisten.
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen  
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp.
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Beperkt tot :
-drukken van dag- en weekblad en
-drukken van toepassingen (etiketten, labels) nodig voor de voedings- en agro-industrie, en het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor de farmaceutische industrie.
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken  
136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten.
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart  
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek
Subcomités : 140.01,140.03, 140.04
Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens.
140.05 Paritair subcomité voor de verhuizing Beperkt tot verhuizingen, voor zover ze dringend en noodzakelijk zijn, of verbonden met medische, sanitaire of ziekenhuisnoden.
142 Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht
Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04
Beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking.
143 Paritair comité voor de zeevisserij  
144 Paritair comité voor de landbouw  
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf  
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen.
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel Beperkt tot onderhoud en herstelling.
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Subcomités : 152.01, 152.02
 
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra.
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren  
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven  
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid  
209 Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot :
-productie, toelevering, onderhoud en herstelling van installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
-de veiligheids- en defensie-industrie en
- de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid  
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel  
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid  
221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.
222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp.
224 Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Volcontinu bedrijven.
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
Subcomités : 225.01, 225.02
 
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek  
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector Beperkt tot radio en televisie.
301 Paritair comité voor het havenbedrijf  
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels.
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie.
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  
310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen.
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot voeding en dierenvoeding, doe-het-zelfzaken (algemeen assortiment) en tuincentra.
312 Paritair comité voor de warenhuizen  
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten  
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)  
316 Paritair comité voor koopvaardij  
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten  
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)  
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)  
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen  
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen  
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren Beperkt tot zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen.
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf  
327 Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven Beperkt tot toelevering van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer  
329 Paritair comité voor de socioculturele sector Beperkt tot :
-zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling;
-de monumentenwacht en
-niet-commerciële radio en televisie.
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten  
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector  
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector  
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten en de sociale verzekeringsfondsen, de kinderbijslagkassen en de ondernemingsloketten.
336 Paritair comité voor de vrije beroepen  
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector Beperkt tot :
-zorg en welzijnswerk aan kwetsbare doelgroepen;
-het Instituut voor Tropische Geneeskunde en
-de mutualiteiten.
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)  
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën  

Terug naar themafiche