Coronavirus: advies NAR over de schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen

In een advies van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart hebben de sociale partners gevraagd om de procedure voor de sociale verkiezingen die in mei hadden moeten plaatsvinden, op te schorten. De beslissing werd reeds vorige week genomen, maar een aantal praktische aspecten moesten nog behandeld worden.

élections

Veel ondernemingen of afdelingen van ondernemingen hebben moeten sluiten en in de ondernemingen die nog actief zijn, daar werken de werknemers thuis of hebben ze momenteel andere prioriteiten dan de sociale verkiezingen.

Dit advies moet nog door de regering worden vastgelegd in een volmachtenbesluit. Dat kan nog enkele dagen duren.

Maar om moeilijkheden op het terrein te voorkomen, moet eigenlijk nu al actie worden ondernomen.

De verkiezingsprocedure wordt geschorst vanaf dag X+36 van de verkiezingskalender die op dag X in uw bedrijf werd aangeplakt (voor ondernemingen die bijvoorbeeld de eerste dag van de verkiezingsperiode - 11 mei - hadden gekozen, is dit sinds 18 maart).

Lijsten van kandidaten die op tijd zijn ingediend, ten laatste op dag X+35, blijven dus geldig (als ze per post zijn verzonden, telt de datum van verzending en niet de datum van ontvangst in de onderneming). De voorwaarden inzake anciënniteit en leeftijd moeten op de oorspronkelijk geplande datum van de verkiezingen zijn vervuld.

Deze lijsten van kandidaten moeten niet in de onderneming worden aangeplakt of moeten niet het voorwerp uitmaken van elektronische informatie. De termijnen voor klachten en beroepen lopen niet.

Aan de andere kant blijft alles wat in de procedure vóór X+36 is gedaan geldig en zal worden gebruikt bij de voortzetting van de verkiezingsprocedure na de schorsing. Dit geldt voor de beslissingen van de werkgever over de technische bedrijfseenheden, de kaderfuncties en de directiefuncties (X-35) en het bericht van dag X waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd (met inbegrip van de kieslijsten). Dit alles hoeft dus niet te worden herhaald als de verkiezingen worden hervat.

Als er geen kandidatenlijst is ingediend (en het is aangeraden om enkele dagen na de einddatum van X+35 te wachten als de lijst per post wordt verstuurd) kan de werkgever de beslissing nemen om de verkiezingsprocedure stop te zetten en moet hij deze beslissing in dat geval aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meedelen via de applicatie die door diezelfde FOD ter beschikking wordt gesteld. In dat geval heeft de werkgever in het najaar, wanneer de verkiezingsprocedure na afloop van de schorsing wordt hervat, niets meer te doen.

Wanneer de crisis als gevolg van het coronavirus is afgelopen zal de verkiezingsprocedure worden hervat op een bij Koninklijk Besluit vast te stellen datum, met uitzondering van de ondernemingen waar de procedure is stopgezet wegens het gebrek aan kandidaten, zoals hierboven aangegeven. De sociale partners stellen nu al voor om zich te richten op deze periode van 16 tot 29 november 2020, onder voorbehoud van de evolutie van de gezondheidssituatie met betrekking tot het coronavirus.

Een nieuw schema van de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure zal worden vastgesteld volgens dezelfde procedure als die welke u op dag X hebt gevolgd. Alles zal dus opnieuw beginnen met een nieuwe dag X+36 en het aanplakken van de lijsten met kandidaten die geldig zijn ingediend op dag X+35 in maart. Het is op dat moment dat klachten en beroepen tegen deze lijsten kunnen worden ingediend. Deze herstart van de procedure zal leiden tot een nieuwe verkiezingsdatum.

De bestaande raden en comités zullen blijven functioneren totdat de uit de verkiezingen voortvloeiende organen aan het eind van het jaar zijn geïnstalleerd. De leden die de werknemers vertegenwoordigen, blijven beschermd tegen ontslag.

Kandidaten die ten laatste op de door X+35 ingediende lijsten staan, zijn beschermd tegen ontslag. Als een van hen na X-30 is ontslagen, zal hij zijn re-integratie kunnen aanvragen (occulte bescherming).

Vanaf X+36 (oude kalender) is er geen occulte bescherming meer voor mogelijke kandidaten die in de toekomst worden voorgesteld ter vervanging van kandidaten van wie de kandidatuur wordt betwist of die ondertussen het bedrijf hebben verlaten. Een nieuwe periode van occulte bescherming begint 36 dagen voor de nieuwe dag X+36 die zal voortvloeien uit de nieuwe verkiezingskalender die bij de hervatting van de verkiezingsoperaties wordt vastgesteld.

De sociale partners hebben ook suggesties gedaan voor de berekening van de ontslagvergoeding voor een beschermde werknemer die onregelmatig is ontslagen, en meer in het bijzonder voor het variabele gedeelte dat de verloren gegane bezoldiging tot het einde van het mandaat (einde voorzien in juni of nieuw einde als gevolg van de verlenging) dekt.

 

Terug naar themafiche "coronavirus"

Terug naar themafiche "sociale verkiezingen"