Sociale verkiezingen - Evaluatie door de NAR en opvolging door de FOD WASO

Beschrijving van het dossier

Om de vier jaar vinden de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen hebben als doel om de personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk te verkiezen. Dit is een belangrijk ogenblik voor de sociale dialoog in de onderneming. Daarnaast is het ook een zeer complex gebeuren voor de betrokken werkgevers die deze verkiezingen moeten organiseren: de verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, vergt een bijzondere aandacht voor het respecteren van de termijnen en administratieve verplichtingen opgelegd door de wet.

Elke vier jaar evalueert de NAR het verloop van de sociale verkiezingen die plaats hebben gevonden. In dit kader kunnen dan eventuele vereenvoudigingen van de verkiezingsprocedure voorgesteld en besproken worden (bijvoorbeeld de informatisering van de procedure).

Parallel aan deze werkzaamheden in de NAR organiseert de FOD WASO een opvolging van het verloop van de verkiezingsprocedure, en wordt er samen met de sociale partners geanalyseerd in welke mate de webapplicatie die ter beschikking wordt gesteld van de ondernemingen verbeterd of (verder) ontwikkeld moet worden.