Coronavirus: twee nieuwe medische getuigschriften

Wanneer een werknemer een medisch attest kreeg om thuis te blijven, was het tot nu toe niet altijd mogelijk als werkgever om te weten of de werknemer effectief arbeidsongeschikt is. Deze onduidelijkheid zorgt er echter voor dat de werkgever niet weet of hij al dan niet gehouden is tot het betalen van gewaarborgd loon, de werknemer verder kan telewerken of dat de werknemer terugvalt op een overheidsinstantie om een uitkering te bekomen. Het bestaande medisch attest kon hier echter geen uitsluitsel over geven (zie nieuwsbericht 27 maart 2020).

maladie (9)

Het RIZIV heeft nu een tijdelijk systeem opgezet met twee verschillende medische attesten om te voldoen aan deze vraag gedurende de coronacrisis.

De tijdelijke uitbreiding met een bijkomend medisch attest werd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid ingevoerd, op basis van werken in de NAR en het daarop gebaseerde voorstel van de Groep van 10. We wijzen erop dat de NAR evenwel de voorkeur gaf aan één attest waarin de verschillende mogelijkheden werden opgenomen.

De opsplitsing van de twee attesten heeft tot doel de testing en opsporing van het virus te vergemakkelijken, en dat beide attesten ook van toepassing kunnen zijn op zelfstandigen.

 

 1. Medisch getuigschrift arbeidsongeschiktheid

Dit medisch attest geldt voor werknemers uit de privésector die ziek zijn, zwanger zijn of een ongeval hebben gehad in de particuliere sfeer. De regels rond het gewaarborgd loon zijn in principe van toepassing (in sommige situaties waar sprake is van tijdelijke werkloosheid ligt dit ingewikkelder, zie nieuwsbericht). Voor werknemers die voor werkgevers uit de openbare sector werken, blijven de elektronische attesten in gebruik.

Duurt de periode van arbeidsongeschiktheid langer dan de periode van gewaarborgd loon door de werkgever, dan dient het medisch attest nog steeds te worden ingediend bij het ziekenfonds via het bestaande arbeidsongeschiktheidsgetuigschrift, of via de vereenvoudigde getuigschriften wanneer het medisch advies telefonisch werd verleend.

 

 1. Medisch getuigschrift quarantaine

Een dokter dient een “medisch getuigschrift quarantaine” uit te schrijven wanneer een werknemer arbeidsgeschikt is, maar zich niet naar de werkplek kan begeven omwille van contact met een geïnfecteerd persoon, een medische risicotoestand van de werknemer of omdat de werknemer mogelijks besmet is met COVID-19 zonder symptomen te hebben. Dit attest, dat door de werknemer aan zijn werkgever bezorgd moet worden, geldt voor alle werknemers, ongeacht hun werkgever en sociaal statuut.

In deze gevallen is de werknemer niet arbeidsongeschikt. Wanneer de werknemer van thuis kan werken, dient hij dit dan ook te doen. De werkgever is dan gehouden tot betaling van het normaal loon. Is het voor de werknemer onmogelijk om zijn prestaties van thuis verder te zetten, dan meldt de werkgever de werknemer aan als tijdelijk werkloos wegens overmacht op basis van het medisch getuigschrift quarantaine.

 

 1. Administratieve formaliteiten
  • Rekening houdende met de aard van de raadpleging (fysiek of telefonisch contact), moeten de getuigschriften ofwel eigenhandig aan de patiënten worden overhandigd, ofwel hen per post of elektronisch worden toegestuurd.
  • De getuigschriften moeten niet door de arts worden ondertekend indien ze elektronisch worden meegedeeld, maar moeten een identificatie van de arts bevatten (naam, voornaam, RIZIV-nummer).
  • De patiënten moeten de getuigschriften ‘medische arbeidsongeschiktheid’ aan hun werkgever en om recht te hebben op ziekte-uitkeringen aan hun ziekenfonds bezorgen.
  • Werknemers in quarantaine bezorgen het ‘medisch getuigschrift quarantaine’ aan hun werkgever.

De getuigschriften die voor andere instanties zijn bestemd (onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, enz.) blijven ongewijzigd.

Voor bijkomende informatie kan u de website van het RIZIV raadplegen. De twee nieuwe attesten vindt u rechtsboven dit artikel.

 

Terug naar themafiche