Coronavirus: steun voor tijdelijk werkloze werknemers

UPDATE | Door de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus zijn heel wat werknemers langdurig tijdelijke werkloos (geweest), wat een invloed heeft op hun financiële toestand. Om hen te ondersteunen werden twee maatregelen genomen: een extra premie voor langdurig tijdelijk werkloze werknemers met een laag loon, en een verlenging van de verlaagde bedrijfsvoorheffing op uitkeringen ontvangen in het kader van tijdelijke werkloosheid.

RVA-ONEm.PNG

Eind december 2020 ontvingen langdurig tijdelijk werkloze werknemers al een premie van de RVA, ter compensatie van een lagere eindejaarspremie (zie nieuwsbericht). Een aantal sectoren blijft echter gesloten, waardoor de werknemers uit deze sectoren nog steeds uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangen, die lager zijn dan hun normale loon. Het nieuwe KB van 28 maart 2021 komt met een extra premie hieraan tegemoet, specifiek voor de werknemers met lage lonen.

Het gaat over werknemers wiens arbeidsovereenkomst tijdelijk verminderd of geschorst is door overmacht, en waarbij de overmacht niet mag te wijten zijn aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De premie is eenmalig en wordt voorzien voor elke werknemer die tussen 1 maart en 31 december 2020 minstens 52 volle of halve uitkeringen als tijdelijke werkloze heeft gekregen, en die op 1 maart 2021 tewerkgesteld was bij een onderneming die verplicht gesloten is volgens artikelen 6 tot 8 van het MB van 28 oktober 2020. Concreet gaat dit over horeca-, evenementen-, culturele en sportieve ondernemingen.

De premie is gelijk aan 78 keer het dagbedrag X. Het dagbedrag wordt berekend aan de hand van de loonschijf waarin de werknemer valt, op basis van artikel 69 van het MB van 26 november 1991 en is maximaal gelijk aan 10 euro. De totale premie is dus maximaal gelijk aan 780 euro. Zodra de werknemer in loonschaal 77 of hoger valt, zal hij geen premie meer ontvangen.

De premie wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering.

Aan werknemers uit de horeca- en evenementenondernemingen zal de uitbetalingsinstelling de premie automatisch uitkeren (dit geldt voor werknemers die werken bij werkgevers met NACE-code 55.1, 55.2, 56.1 of 56.3 die behoren tot het paritair comité voor het hotelbedrijf, de ondernemingen die behoren tot het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf en ondernemingen met NACE-code 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 of 93.291). Andere werknemers moeten een uitkeringsaanvraag indienen via hun uitbetalingsinstelling bij het bevoegde werkloosheidsbureau binnen 12 maanden vanaf 10 april 2021.

UPDATE 

Omdat de onderneming verplicht gesloten moest zijn op 1 maart 2021 om recht te hebben op de premie, vielen de contactberoepen uit de boot – deze mochten namelijk tijdelijk open zijn tussen 13 februari en 24 maart 2021. Om deze werknemers ook recht te geven op de premie, worden werknemers die in ondernemingen die onder volgende NACE-codes werken, ook opgenomen in de lijst van begunstigden van de premie: 96021, 96022, 96040 of 96092 (KB 9 juni 2021).

Een tweede koninklijk besluit van 29 maart 2021 bevat een verlenging van de verlaagde bedrijfsvoorheffing op uitkeringen van tijdelijke werkloosheid. In principe wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,5% afgehouden van de uitkering, maar om de koopkracht van langdurig tijdelijke werkloze werknemers te ondersteunen, werd de bedrijfsvoorheffing verlaagd naar 15% tot 31 maart 2021. Dit KB verlengt de maatregel tot 30 juni 2021 (deze maatregel is niet beperkt tot werknemers met lage lonen).

UPDATE 

De verlaagde bedrijfsvoorheffing wordt ook verlengd voor de periode 1 juli – 30 september 2021 (KB 20 juni 2021).

Terug naar themafiche