Coronavirus: tijdelijke uitbreiding artikel 17 RSZ-besluit voor vakantiemonitoren

UPDATE

UPDATE | De gezondheidsmaatregelen om de crisis rond het coronavirus te bedwingen zorgen voor veel extra werk en organisatiemoeilijkheden, zo ook voor vakantiemonitoren en -animatoren van onder meer vakantiekampen, stages en speelpleinen voor kinderen. Vlak voor de paasvakantie 2021 werd duidelijk dat het bestaande systeem van artikel 17 van het RSZ-besluit waarschijnlijk niet voldoende zou zijn om de nood aan extra tijd voor de voorbereiding en begeleiding van de stages op te vangen. De minister van Sociale zaken verzocht de NAR advies uit te brengen over een tijdelijke uitbreiding van het aantal dagen tewerkstelling.

cong├ęs - flexi

Minister Vandenbroucke verzocht de Nationale Arbeidsraad te adviseren of de dagen tewerkstelling uit artikel 17 van 25 naar 50 dagen konden uitgebreid worden voor vakantiemonitoren en -animatoren, zodat zij voldoende tijd kunnen investeren in de voorbereiding en begeleiding van de stages.

De NAR heeft deze vraag met spoed behandeld. De sociale partners kwamen (in het advies nr. 2.214) eind april overeen dat een uitbreiding van het aantal dagen van 25 naar 50 dagen kan toegestaan worden voor het jaar 2021, wat betreft de tewerkstelling in vakantiekampen en animatie. Om ervoor te zorgen dat geen jeugdactiviteiten uit de boot zouden vallen, werd de definitie uitgebreid naar begeleiding van “activiteiten van georganiseerde vrijetijdsinitiatieven” voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in schoolvakanties. De NAR benadrukt dat dit eenmalige maatregel is, die geen precedent kan scheppen.

De regering heeft het koninklijk besluit dat de uitzonderlijke verhoging van 25 naar 50 dagen regelt, definitief aangenomen. Dit KB werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Merk op dat de regering de volgende formulering heeft gekozen: "In afwijking van het eerste lid worden voor het jaar 2021 de werkgevers en de werknemers bedoeld in 1°, 3°, 4° en 5° van het eerste lid onttrokken aan de toepassing van de wet, voor zover de betrekking in de loop van het kalenderjaar niet meer dan 50 werkdagen overschrijdt, bij één of meer werkgevers."

 

Terug naar themafiche