Zaterdag blijft een werkdag in het kader van het sociaal recht

In 2022 werd het nieuw Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. Daarin werd de bepaling rond werkdagen gewijzigd, waardoor zaterdag geen werkdag meer was volgens het burgerlijk recht. Op unanieme vraag van de sociale partners binnen de NAR werd dit opnieuw gewijzigd in de Kamer in december 2022, net voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepaling op 1 januari 2023, zodat zaterdag een werkdag blijft in het kader van het sociaal recht.

temps de travail

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek voorzag dat werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn. Dit zou betekenen dat zaterdag niet meer standaard als werkdag wordt beschouwd, wat in het arbeidsrecht (en sociale zekerheidsrecht) grote gevolgen zou hebben: zo zouden bijvoorbeeld de regels rond loon en overuren op zondagen, ook van toepassing worden op zaterdagen.

De Nationale Arbeidsraad werd om advies gevraagd en stelde dat het behoud van zaterdag als werkdag nodig is om rechtszekerheid te garanderen. Deze regel is immers algemeen bekend op het terrein.

De Kamer is die redenering gevolgd en heeft het wetsvoorstel tot neutralisering van artikel 1.7 Burgerlijk Wetboek aangenomen op 21 december 2022. Zaterdag blijft bijgevolg een werkdag in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Voor meer achtergrond over het onderwerp, verwijzen we u naar ons vorige nieuwsbericht hierover.

 De wet is op 30 december 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.