Overschrijding spilindex in augustus, twee maanden eerder dan verwacht: wat zijn de gevolgen?

UPDATE

UPDATE De meeste lonen in de socialprofitsector evolueren volgens een automatisch indexeringsmechanisme op basis van sectorale akkoorden. De FOD Economie heeft bevestigd dat de spilindex in augustus werd overschreden. Wij kijken in dit nieuwsbericht naar de gevolgen van deze overschrijding voor de socialprofitsector.

budget (10)

In de grote meerderheid van de socialprofitondernemingen zullen de lonen worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud. Met andere woorden, afhankelijk van de sector zullen de lonen van de betrokken ondernemingen met 2% worden verhoogd in september of oktober 2021, d.w.z. één of twee maanden na de overschrijding van de spilindex. Sociale uitkeringen en pensioenen zullen vanaf september 2021 worden geherwaardeerd.

Op 30 augustus heeft de FOD Economie de evolutie van de inflatie en de indexcijfers voor augustus 2021 meegedeeld. De inflatie was deze zomer hoger dan verwacht. Het bereikte 2,73% (onder meer onder invloed van de stijging van de energieprijzen). Daardoor is de afgevlakte gezondheidsindex voor augustus (109,57) twee maanden eerder dan verwacht boven de spilindex van 109,34 uitgekomen.

UPDATE 07/09/2021

Volgens de indexeringsvooruitzichten van september van het Federaal Planbureau, wordt de volgende overschrijding van de spilindex (111,53) verwacht in juni 2022. Ter herinnering: de vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in februari 2020.

Lonen in de openbare sector

Net zoals bij de vorige overschrijdingen van de spilindex, worden de lonen van de publieke sector vermeerderd met 2% in de tweede maand volgend op de overschrijding, in dit geval in oktober dus.

Lonen in de private sector

  • GGMMI

Het intersectoraal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, volgen het regime van de sociale uitkeringen en verhogen dus met 2% (met afronding) in de maand volgende op overschrijding, met andere woorden in september 2021.

De (exacte) nieuwe bedragen zijn beschikbaar op de website van de NAR.

  • Lonen

Voor de socialprofitsectoren die een indexregime op basis van de spilindex toepassen betekent de overschrijding veelal dat een verhoging met 2% toepassing zal vinden vanaf 1 september 2021 of vanaf 1 oktober 2021.

N° P.C.

Datum

300 (NAR)

01/09/2021

Publieke sector

01/10/2021

152

01/10/2021

225

01/10/2021

304

01/10/2021

318

01/10/2021

319

01/10/2021

327

01/09/2021

329

01/10/2021

330

01/09/2021

332

01/09/2021

337

01/10/2021

We raden aan om te controleren welke modaliteiten van indexering precies toepassing vinden in uw sector. Deze CAO integreert over het algemeen meerdere parameters: het moment van indexering (deze kan een vooraf bepaalde periodiciteit volgen, of in functie van een vergelijking met de spilindex), de periode tussen de eventuele overschrijding van de spilindex en de daadwerkelijke indexering (indien van toepassing), de omvang van de indexering (verschilt in functie van de periodiciteit of de omvang van de spilindex die niet noodzakelijk 2% is) alsook de toegepaste berekeningsmethodes (waaronder de omschrijving van de regels inzake afrondingen).

Andere gevolgen

Merken we nog op dat de overschrijding van de spilindex of meer algemeen, de evolutie van de indexcijfers van de consumptieprijzen en de afgevlakte gezondheidsindexen ook andere elementen dan de lonen kunnen beïnvloeden. Naargelang de CAO het al dan niet voorziet, kunnen ook (bepaalde) premies aan de index onderworpen zijn. Noteren we bijvoorbeeld ook dat een bepaald aantal bijdrageverminderingen hun loonplafonds zullen zien evolueren ten gevolge van de overschrijding van de spilindex (werkbonus, (zeer) lage en hoge lonengrens van de structurele lastenverlaging, …).

 

Terug naar themafiche