Het “giftenregister” komt er niet!

Een wetsvoorstel dat op 25 april in de Kamer gestemd moest worden, voorzag in een veralgemening van de verplichting om de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, neer te leggen bij de Nationale Bank van België (NBB). Daarnaast wou dit wetsvoorstel ook een verplichting invoeren voor alle verenigingen en stichtingen die giften ontvangen vanuit het buitenland of giften storten naar het buitenland (die samen een totaalbedrag van 3.000 € overschrijden), om een “giftenregister” bij te houden.

administration (9)

De toelichting bij dit wetsvoorstel noemt de redenen op die aan de grondslag liggen van deze maatregel: verbetering van de transparantie van verenigingen en stichtingen, de strijd tegen diverse vormen van criminaliteit en het witwassen van kapitaal en ten slotte de strijd tegen terrorisme.

Alhoewel transparantie op zich een legitieme doelstelling is, vindt Unisoc dat dit wetsvoorstel disproportioneel is, het heel onzeker is dat de beoogde doelstellingen hiermee gehaald worden en als sanctie beschouwd kan worden door kleinere organisaties. Daarenboven creëert deze maatregel, onnodig, een wantrouwen tegen het hele verenigingsleven.

Verenigingen en stichtingen moeten al aanzienlijk wat tijd besteden aan een hele resem rapporteringsverplichtingen. We citeren bij wijze van voorbeeld: activiteitenverslagen, uitvoeringsrapporten, informatieverstrekking bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, informatie publiceren in het Belgisch Staatsblad en het UBO-register (waarin de begunstigden van de organisatie opgenomen moeten worden).

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat in een tijd waarin nog nooit zoveel gesproken werd over administratieve lastenverlagingen, deze maatregel toch nog last minute ingevoerd leek te worden. Om al deze redenen heeft Unisoc zich altijd verzet tegen dit wetsvoorstel en heeft hiertoe een aantal initiatieven ondernomen, zowel naar de politieke wereld toe dan naar de media toe. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal amendementen werden ingediend zodat de tekst opnieuw naar de Raad van State gestuurd moest worden. Dit betekent dat het wetsontwerp niet meer gestemd kan worden tijdens deze legislatuur!

Niets sluit natuurlijk uit dat dit initiatief opnieuw op de tafel van de toekomstige regering zal verschijnen. Unisoc blijft dan ook waakzaam en zal de belangen van haar leden in dit dossier blijven verdedigen.

 

Terug naar themafiche