Coronavirus: sociale partners presenteren generieke gids “veilig aan het werk”

Op 17 maart nam de regering een aantal beslissingen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregelen verplichtten een aantal sectoren om de deuren tijdelijk te sluiten, de notie “social distancing” werd ingevoerd, telewerk werd verplicht (niet-essentiële sectoren) of moest in de mate van het mogelijke worden toegepast (essentiële sectoren), enzovoort. Vrijdag 24 april zal de regering de eerste stappen presenteren die gezet zullen worden om ondernemingen toe te laten om (geleidelijk aan) hun activiteiten te herstarten.

NL generieke gids.JPG

De eerste minister, Sophie Wilmès, verwees al in haar perscommuniqué van 15 april naar een beslissing van de regering:

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

Het gaat hierbij om een heropstart van een onderneming of een afdeling van een onderneming die had moeten sluiten omwille van de door de regering opgelegde maatregelen of omdat de activiteiten in de onderneming/afdeling helemaal waren stilgevallen.

Interprofessionele generieke gids

Om ondernemingen te ondersteunen bij de heropstart (ook wel relance genoemd), heeft de minister van Werk beroep gedaan op de expertise van experten die zetelen in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (waaronder Unisoc). De besprekingen hebben geleid tot de totstandkoming van een mooi instrument: “Veilig aan het werk, generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan” (u vindt deze gids rechts bovenaan dit artikel).

Deze gids is een uitgebreide tool met concrete preventiemaatregelen die aangereikt wordt aan sectoren en ondernemingen om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel als mogelijk te vermijden.

De gids bevat een aantal richtlijnen over:

  • Algemene (waaronder social distancing) en hygiënische maatregelen;
  • Maatregelen die opgebouwd worden volgens het verloop van de werkdag: woon-werkverplaatsing, aankomst op het werk, kleedruimtes, tijdens het werk, pauzes, terug naar huis, enz.;
  • Regels voor externen (zoals bezoekers, cliënten, leveranciers, ouders, enz.);
  • Maatregelen in het kader van werken op verplaatsing en telewerk.

Sectoren en ondernemingen

Deze generieke gids kan vervolgens verder op maat worden ingekleurd door de verschillende sectoren om maximaal rekening te kunnen houden met hun sectorspecifieke context, en door elke werkgever die daar nood aan heeft, zodat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in veilige omstandigheden.

Sociaal overleg en samenwerking tussen werkgevers en werknemers op alle niveaus is hierbij van groot belang om deze crisis te beheersen met de minste schade op korte en langere termijn.

 

Deze gids wordt door de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad vandaag, 23 april, bezorgd aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Deze zal het dan op zijn beurt bezorgen aan alle voorzitters van de paritaire comités, die het op hun beurt dan weer zullen bezorgen aan alle leden die zetelen in de paritaire comités.

In een laatste fase is het de bedoeling dat ondernemingen zelf aan de slag gaan om hun werkvloer veilig en hygiënisch in te richten en de daartoe nodige maatregelen te nemen.

Opmerking: deze gids doet natuurlijk geen afbreuk aan de (algemene) verplichting van de werkgever om te voorzien in een veilige werkomgeving en om de nodige maatregelen te nemen (risicopreventie, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen op basis van bijvoorbeeld een risicoanalyse) om risico’s binnen de onderneming te beperken of te vermijden.

De bedoeling is nu dat:

  • Sectoren aan de slag gaan om deze gids verder in te kleuren. Dit kan door de gids aan te vullen. Het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst is hier niet voor nodig.
  • Op basis van de sectorale en/of interprofessionele gids en richtlijnen de onderneming aan de slag gaat om, tegen dat de onderneming of afdeling opnieuw haar activiteiten start, de nodige maatregelen te treffen en de nodige afspraken te maken om in een veilige werkomgeving opnieuw aan het werk te kunnen.

 

Terug naar themafiche