Coronavirus: de regering voert een aangifteformulier voor telewerk in

Het verplicht telewerk is sinds het begin van de crisis een belangrijke maatregel om de verspreiding van het COVID-19 virus te bestrijden. Om deze reden hebben de werkgeversorganisaties, waaronder Unisoc, de oproepen van de regering om te telewerken steeds ondersteund. Naast de verschillende inspectiecampagnes die momenteel lopen, lanceert de regering, op initiatief van minister Dermagne, nu een aangifte om telewerk te registreren. Deze verplichting gaat in vanaf de maand april.

télétravail

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter. Werkgevers zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Om te controleren of de verplichting inzake telewerk nageleefd wordt, worden sinds december al flitscontroles uitgevoerd door de sociale inspectie in de tertiaire sector. Tussen 17 december en 14 maart werden 14.410 werkgevers gecontroleerd, waarbij bij 2.704 werkgevers inbreuken werden vastgesteld. De inbreuken variëren van lichte overtredingen (waarschuwingen) tot zwaardere overtredingen (waarbij een proces-verbaal wordt opgesteld). Om de inspecteurs te helpen in hun controles, lanceert de regering nu, op initiatief van de minister van Werk, een aangifteformulier voor telewerk.

In de aanpassingen aan het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (betreffende  maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken), gepubliceerd op 26 maart, staat een bepaling die de invoering van het aangifteformulier telewerk regelt.

Het elektronisch registratiesysteem wordt ter beschikking gesteld via de website van de RSZ vanaf 27 maart.

Wat moet worden aangegeven?

    • het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid;
    • het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

De aangifte dient de komende drie maanden maandelijks te gebeuren, en dit telkens ten laatste op de zesde kalenderdag van de maand waarop de aangifte betrekking heeft. De aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand. Ten laatste op 6 april dient dus de eerste aangifte te gebeuren van de situatie in de vestigingseenheid op 1 april (hetzelfde dient ten laatste te gebeuren op 6 mei en op 6 juni).

Onder werknemers worden ook onder meer de volgende categorieën voorzien: personen die op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn, uitzendkrachten en ander personeel van een andere werkgever die structureel aanwezig zijn in uw vestigingseenheid.

De verplichting geldt voor alle werkgevers. Enkel de ondernemingen die verplicht gesloten zijn, werden uitgesloten.

Unisoc en andere werkgeversorganisaties hebben de regering aangeschreven om het disproportionele karakter van deze maatregel aan te kaarten. Voor heel wat ondernemingen brengt dit heel wat bijkomende administratieve belasting met zich mee, terwijl de HR-diensten van onze ondernemingen nu al vaak overbevraagd zijn. Momenteel geeft de regering geen gehoor aan deze argumenten.

Link naar meer info op de website van de RSZ (inloggen om de aangifte te vervolledigen, kan rechts bovenaan de pagina)
UPDATE - Intussen heeft de RSZ ook een FAQ gepubliceerd met een heel aantal antwoorden op concrete vragen.

 

Terug naar themafiche