Semi-agoraal werk

Beschrijving van het dossier

Op 26 oktober 2017, heeft de minister van Sociale Zaken het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit. Deze maatregel wil toelaten dat iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, ambtenaar, zelfstandige of gepensioneerde), onbelast en zonder sociale bijdragen voor 6.000 euro per jaar kan bijklussen in het verenigingswerk, via occasionele diensten van burger tot burger of in het kader van erkende platformen in de deeleconomie.

Dit ontwerp van wet heeft tot doel om het zogenaamde zomerakkoord “Ambitieuze hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie”, goedgekeurd door de regering op 26 juli 2017, uit te voeren.

De ambitie van de regering was om het systeem vanaf 1 januari 2018 in werking te laten treden.