Pensioenen – Hervorming - NPC

Beschrijving van het dossier

Op voorstel van de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van de minister bevoegd voor de zelfstandigen Willy Borsus, heeft de Ministerraad van 27 maart 2015 de teksten goedgekeurd die voorzien in de oprichting van het Nationaal Pensioencomité, van een Kenniscentrum en van een Academische Raad.

Bepaalde dossiers vergen namelijk een meer gedragen en doordachte aanpak op zowel technisch vlak als op het vlak van sociale onderhandeling. Het gaat meer bepaald om volgende dossiers:

  • Het in aanmerking nemen van de zwaarte van een beroep;
  • De mogelijkheid om een deeltijds pensioen op te nemen;
  • Het invoeren van een puntensysteem voor het pensioen;
  • De modernisering van onze pensioenstelsels op het vlak van de familiale dimensie.

Het Nationaal Pensioencomité, een tripartiet orgaan waarvan de oprichting werd uitgewerkt door de wet van 21 mei 2015, wordt voorgezeten door de heer Windey, de huidige voorzitter van de Nationale Arbeidsraad.

Een zetel van plaatsvervanger op de werkgeversbank werd door unisoc bemachtigd, zodat op die manier de socialprofitsectoren vertegenwoordigd zijn in het NPC.

De inhuldiging van het NPC heeft plaats gevonden op 26 juni 2015. De technische besprekingen werden aangevat in januari 2016. Deze besprekingen hebben als doel om de notie « zware beroepen » een inhoud te geven.

De besprekingen in het NPC zullen in principe beïnvloed worden door het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Dat rapport werd in juni 2014 gepubliceerd, en heeft in grote mate het regeerakkoord Michel beïnvloed. In april 2015 werd een bijkomend rapport uitgebracht door de Commissie. Dit laatste rapport richt zich op de definitie die gegeven moet worden aan de « zware beroepen », en de behandeling die deze beroepen moet krijgen. Daarnaast handelt dit bijkomend rapport ook nog over het deeltijds pensioen (beide noties hebben immers een link).

De werkzaamheden van het NPC zullen onvermijdelijk beïnvloed worden door de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen (BS 21/08/2015). Deze wet wijzigt immers al bepaalde regels inzake de pensioenstelsels. Volgende wijzigingen worden aangebracht (verhoging pensioenleeftijd tot 66 jaar vanaf 2025, en tot 67 jaar vanaf 2030; en de verhoging van de voorwaarden om toegang te hebben tot het vervroegd pensioen en het overlevingspensioen). Deze wijzigingen werden niet voorgelegd aan de sociale partners.