Patronale lastenverlagingen - Sociale Maribel

De sociale Maribel heeft tot doel de tewerkstelling in de social profit te bevorderen. Zijn toepassingsgebied wordt bepaald in het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (BS 22 augustus 2002) dat meermaals werd gewijzigd. Elke werkgever die onder het toepassingsgebied valt van de sociale Maribel (zie art. 2 van het KB van 18/07/02), heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen voor elke werknemer die in de loop van een kwartaal minstens halftijds (of 33% in de maatwerkbedrijven) tewerkgesteld is.

Deze forfaitaire vermindering kan niet vrij besteed worden door de werkgever. De vermindering wordt gestort aan de RSZ, die ze onder de vorm van een dotatie doorstort naar de diverse sectorale sociale Maribelfondsen. Deze forfaitaire vermindering wordt dus gemutualiseerd binnen de sectoren. Daarna kan de werkgever een financiële tussenkomst krijgen voor jobcreatie, of sinds 1 januari 2016, voor het behoud van bestaande sociale Maribeljobs.

Initieel werd de sociale Maribel enkel gefinancierd met parafiscale middelen (meer bepaald met patronale RSZ-bijdragen). Sinds enkele jaren is er ook een fiscale financiering. Voor werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de sociale Maribel (met uitzondering van de maatwerkbedrijven) wordt een deel van de interprofessionele structurele looncorrectie (een gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing) immers toegewezen aan de financiering van de Maribelfondsen.

Voor meer cijfergegevens over de sociale Maribel verwijzen we u naar deze pagina op onze website.