Arbeidstijd - Vereenvoudinging deeltijdse arbeid

Beschrijving van het dossier

De regelgeving over de deeltijdse arbeid is complex en legt de werkgevers een hele hoop administratieve verplichtingen op.

In hun akkoord van februari 2013 over de modernisering van het arbeidsrecht, engageren de sociale partners uit de Groep van 10 zich om "uiterlijk tegen 31 oktober 2013 een raam-CAO en een advies van de NAR uit te werken met als doel het bijhouden van bepaalde sociale documenten op het gebied van deeltijdse arbeid en van bepaalde publiciteitsprocedures te vereenvoudigen en te moderniseren met inachtneming van de volgende principes:

  • in zoverre er een zowel voor werknemers als voor de inspectie toegankelijk en transparant systeem voor de registratie van de arbeidsduur is
  • vervanging van de verplichting om alle mogelijke uurroosters op te nemen als bijlage bij het arbeidsreglement door de opname in het arbeidsreglement (en in de individuele arbeidsovereenkomst) van basisuurroosters en afgebakende variabiliteit
  • individuele verwittiging van de werknemer van het specifieke dagelijkse uurrooster
  • in zoverre op elektronische wijze op een voldoende transparante en toegankelijke manier (zowel voor werknemers als inspectie) effectieve uurroosters in geval van variabele deeltijdse arbeid individueel en collectief kunnen worden bekendgemaakt, voorzien in de mogelijkheid om beide bekendmakingen in één bekendmaking te laten gebeuren
  • de afwijkingen van de verwittigingstermijnen op bedrijfsniveau zullen het voorwerp uitmaken van een versoepeling: cao op ondernemingsvlak of aanpassing van het arbeidsreglement
  • betere rechtszekerheid voor de werkgever en de werknemer."

Eind 2015 waren de werkzaamheden in de NAR over dit luik van het akkoord van de Groep van 10 nog niet afgelopen.

Daarom heeft de minister van Werk Kris Peeters besloten om op eigen initiatief op 16 december 2015 een wetsontwerp en een uitvoeringsKB voor te leggen die het akkoord van de sociale partners van 2013 uitvoering geven. Deze ontwerpteksten willen “de administratieve lasten voor de werkgevers verlichten, zonder evenwel afbreuk te doen aan de rechten en bescherming van de deeltijdse werknemers en zonder te raken aan de bestaande garanties tegen mogelijke misbruiken en controlemiddelen in de strijd tegen de sociale fraude

De ontwerpteksten brengen wijzigingen aan aan de volgende drie wetten en aan één KB:

  • De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (afschaffen van de verplichting om alle mogelijke deeltijdse arbeidsregelingen en werkroosters op te nemen in het arbeidsreglement en deze vervangen door de verplichting om in het arbeidsregelement een algemeen kader vast te leggen voor de toepassing van variabale werkroosters in de onderneming);
  • De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (verplichte vermeldingen in de schriftelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst bij toepassing van variabel werkrooster);
  • De programmawet van 22 december 1989 (vereenvoudigen en wijziging van de bekendmaking van de werkroosters van deeltijdse werknemers en het toezicht op de afwijkingen op hun normaal werkrooster in functie van de huidige en toekomstige technologieën).
  • Het KB van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk (overloon voor bijkomende prestaties vereenvoudigen door het plafond van 39 uren af te schaffen dat wordt voorzien voor het krediet aan bijkomende prestaties waarvoor geen toeslag vereist is. Het ontwerpKB wijzigt het krediet als volgt: 3 uren x het aantal weken van de referentieperiode).

De NAR heeft de werkzaamheden eind 2015 aangevat.