Werkgeversgroeperingen : verlenging met één jaar, maar onduidelijkheid over de toekomst

Het systeem van de werkgeversgroeperingen werd onlangs met één jaar verlengd door het koninklijk besluit van 26 mei 2016. De ondernemingen die een werkgeversgroepering wensen samen te stellen, zullen dit dus kunnen doen door een aanvraag in te dienen tot 1 juli 2017. Daarnaast merken we echter dat de werkzaamheden in de NAR meer dan ooit vast zijn gelopen.

divers (2)

Het KB van 26 mei 2016, gepubliceerd op 9 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad, verlengt het systeem van de werkgeversgroeperingen met één jaar. Dit is al de tweede keer dat het systeem, dat eigenlijk tijdelijk bedoeld was, wordt verlengd. Het tijdelijk systeem was ingevoerd om de sociale partners in de NAR de tijd te geven om het systeem van de werkgeversgroeperingen te hervormen. De sociale partners hadden zich ertoe verbonden om een kader-CAO af te sluiten die een aantal belangrijke elementen herneemt. Het gaat hierbij onder meer om het bevoegde paritaire comité voor de werkgeversgroepering of de vraag welk loon betaald moet worden aan de werknemer die door de werkgeversgroepering ter beschikking wordt gesteld.

Omdat de kader-CAO nog in onderhandeling was in het begin van dit jaar, en om een juridische leemte te vermijden wanneer het KB zou verlopen dat tijdelijk voorzag in een aanvraagprocedure tot 1 juli 2016, hadden de sociale partners aan de minister van Werk gevraagd om het systeem van de werkgeversgroeperingen te verlengen. Deze vraag werd gesteld in het advies n° 1.973 van 23 februari 2016 van de NAR. Deze verlenging is nu een feit: de ondernemingen die een werkgeversgroeperingen wensen samen te stellen, kunnen deze aanvraag nog indienen tot 1 juli 2017. De groeperingen die samengesteld worden in het kader van dit tijdelijke stelsel, zullen, zoals de regelgeving het voorschrijft, in principe kunnen blijven voortbestaan na 1 juli 2017.

Parallel met deze verlenging, betreuren we dat de werkzaamheden in de Nationale Arbeidsraad eind mei 2016 opnieuw in een impasse zijn beland. Een akkoord over een kader-CAO was niet zo ver meer. Na consultatie van hun achterban hebben de vakbonden echter geoordeeld dat ze niet akkoord konden gaan met de ontwerp-CAO omdat ze mogelijke misbruiken vrezen. Op deze wijze worden jaren van onderhandelen verworpen.

We mogen nu verwachten dat de federale regering dit dossier zelf in handen zal nemen, daar de hervorming van het systeem van de werkgeversgroeperingen deel uitmaakt van het dossier “werkbaar werk” van de minister van Werk. Het is nu afwachten wat daar de gevolgen van zullen zijn.

Ga naar themafiche