Sociale partners leggen bijdrage FSO 2019 vast

Jaarlijks bepalen de beheerscomités van het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) de basisbijdrage voor het komende jaar. De basisbijdrage voor de socialprofitondernemingen blijft voor 2019 ongewijzigd: 0,02%!

budget (4)
Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) heeft twee beheerscomités die jaarlijks beslissen over de basisbijdrage die ondernemingen verschuldigd zijn aan het fonds:
  • Een beheerscomité bevoegd voor werkgevers met een industrieel of commercieel doel;
  • Een beheerscomité bevoegd voor werkgevers zonder industrieel of commercieel doel.

Het beheerscomité voor werkgevers zonder industrieel of commercieel doel stelt voor de socialprofitondernemingen voor om de basisbijdrage in 2019 te behouden op 0,02% (inclusief loonmatigingsbijdrage). Dit is dus hetzelfde percentage als in 2018.

De Nationale Arbeidsraad heeft in haar advies nr. 2.109 het voorstel van het FSO overgenomen. Dit percentage moet nu enkel nog geformaliseerd worden in de regelgeving.

De bijzondere bijdrage die aan het FSO verschuldigd is voor de financiering van de tijdelijke werkloosheid, maakt ook het voorwerp uit van het advies van de Nationale Arbeidsraad. In 2018 bedroeg deze bijdrage nog 0,11% (0,12% met loonmatigingsbijdrage). De Nationale Arbeidsraad stelt echter voor om dit percentage voor 2019 te verlagen naar 0,10% (wat zou neerkomen op 0,11% inclusief loonmatigingsbijdrage).

Voor de volledigheid geven we nog even mee dat de basisbijdrage voor de industriële en commerciële sector voor 2019 door de sociale partners werd vastgelegd op 0,19% voor werkgevers die gemiddeld minstens 20 werknemers tewerkstellen, en 0,14% voor werkgevers met gemiddeld minder dan 20 werknemers.