Sociaal akkoord: verschillende verlengingen

Naast de dossiers met betrekking tot het minimumloon, de aanvullende pensioenen, flexibiliteit en eindeloopbanen, hebben de sociale partners uit de NAR aan de regering gevraagd om een reeks maatregelen te verlengen voor de periode 2021-2022, in overeenstemming met het afsprakenkader van 25 juni 2021. We zetten ze hieronder kort uiteen.

divers (6)

Deze verschillende verlengingen staan in het advies nr. 2.237.

Bijdrage risicogroepen
Met het oog op het bevorderen van initiatieven in het voordeel van personen die deel uitmaken van risicogroepen (laaggeschoolde werknemers, oudere werknemers, werknemers van vreemde origine, etc.), betalen werkgevers een bijdrage van 0,10% van de totale loonmassa van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Deze inspanning wordt verlengd voor de periode 2021-2022.

De NAR vraagt ook dat de termijn voor de indiening van CAO's over inspanningen ten behoeve van risicogroepen, die momenteel is vastgesteld op 1 oktober van het jaar waarop de CAO betrekking heeft, wordt verschoven naar 31 december 2021, gelet op de bijzondere context en bij wijze van uitzondering.

Innovatiepremie
Ter herinnering: de maatregel "innovatiepremie" bestaat in de volledige vrijstelling van de premie die een werkgever aan zijn creatieve werknemers toekent en betaalt als beloning voor de uitvoering van een nieuw idee binnen de onderneming. De onderneming betaalt geen sociale zekerheidsbijdragen over deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdragen en wordt niet belast op deze premie. Deze premie is dus 100% netto.

Vrijstelling van de startbaanverplichting
Indien de sector (d.w.z. het paritair comité) voorziet in een werkgeversbijdrage van 0,15% voor risicogroepen (in plaats van 0,10% zoals hierboven vermeld), kan hij van deze verplichting worden vrijgesteld. De term "startbaanverplichting" verwijst naar de verplichte inzet van ten minste een bepaald percentage jongeren onder de 26 jaar (het percentage verschilt naargelang het gaat om de commerciële sector of de socialprofitsector), uitgedrukt in voltijdse equivalenten in een eerste baan, in verhouding tot het tweede kwartaal van het voorafgaande jaar. Ter herinnering: deze verplichting geldt alleen voor ondernemingen die op 30 juni van het voorgaande jaar ten minste 50 werknemers in dienst hadden.

Derdebetalersregeling
De NAR vraagt ook de financiering en de verduurzaming van overheidstussenkomst in het kader van het 80/20-systeem (werkgeversinterventie in de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer via een betalingsovereenkomst met derden), met een open enveloppe.

Boete outplacement
Ten slotte vraagt de NAR dat de totale boete voor het niet verlenen van outplacementbegeleiding op 1.800 euro wordt behouden. Ter herinnering: deze sanctie is enkel van toepassing in geval van outplacement met het oog op ontslag van een werknemer die ten minste 45 jaar oud is en minstens één jaar bij de onderneming in dienst is geweest. Zij is niet van toepassing in geval van outplacement wegens ontslag van een werknemer die recht heeft op een opzeggingstermijn van ten minste 30 weken of een gelijkwaardige ontslagvergoeding, en ook niet in geval van outplacement wegens medische overmacht.

Tijdens de ministerraad van 20 juli heeft de regering een reeks teksten goedgekeurd om uitvoering te geven aan deze door de sociale partners gevraagde uitbreidingen. Wij zullen u op de hoogte houden van zodra deze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

 

Terug naar themafiche