Pilootprojecten burn-out bijna van start !

Op 15 juni 2018 heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een kader creëert voor pilootprojecten die de preventie van burn-outs in de ondernemingen beogen. Projecten zullen vanaf 1 juli 2018 ingediend kunnen worden.

maladie (9)

Omdat de burn-outproblematiek meer en meer aan belang toeneemt binnen onze samenleving, hebben de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 het initiatief genomen om dit onderwerp ter harte te nemen. Daarin gesteund door de minister van Werk hebben de sociale partners werk gemaakt van projecten die ondernemingen financieel ondersteunen in de preventie van burn-outs op het werk.

De projecten beogen de primaire preventie van burn-out op het werk. Dit betekent dat het niet gaat om individuele curatieve acties, maar wel om collectieve maatregelen die gevallen van burn-out in de onderneming willen vermijden (of minstens beperken). Om dit te realiseren kunnen ondernemingen een financiële ondersteuning verkrijgen.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de projecten en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden op de website van de Nationale Arbeidsraad. Via deze website zullen ook projecten ingediend kunnen worden. De nodige formulieren staan nog niet online, maar dit zal echter ten laatste op 1 juli wel het geval zijn.

Wat is de timing?

We vestigen nog graag de aandacht op de timing van dit dossier:

  • De projecten kunnen ingediend worden van 1 juli 2018 tot en met 15 september 2018 (vanaf 2019 geldt volgende termijn: 1 juni tot 31 juli);
  • De formulieren daartoe zullen ten laatste op 1 juli 2018 beschikbaar zijn op de website van de Nationale Arbeidsraad;
  • De projecten zullen door de sociale partners en experts beoordeeld worden tegen 15 november 2018 (vanaf 2019 geldt echter volgende deadline: ten laatste 30 september);
  • De minister neemt een beslissing die ten laatste op 15 december 2018 ter kennis wordt gebracht van de aanvrager (vanaf 2019 geldt volgende einddatum: ten laatste 30 november).
  • Het project wordt uitgevoerd van 15 december 2018 tot 14 december 2019;
  • Ten laatste op 31 januari 2019 krijgen de gekozen ondernemingen een eerste schijf uitbetaald van het hun toegekende budget.

Andere projecten inzake burn-out

De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, wil ook de burn-outproblematiek aanpakken. Door middel van een pilootproject voor de ziekenhuis- en bankensector wil de minister minstens 300 à 1.000 werknemers helpen door middel van een begeleidingstraject op maat. De kosten van deze maatregelen worden terugbetaald door de overheid (totaalbudget voorzien van 2,5 miljoen euro). De projecten worden gecoördineerd door Fedris (Federaal Agenschap voor Beroepsrisico’s). Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 ter uitvoering van deze maatregel werd al op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Andere projecten (waarvan de inhoud nog onbekend is), zijn nog op komst. Wij houden u geïnformeerd!