De spilindex werd in juli voor de vijfde keer in minder dan een jaar overschreden: wat zijn de gevolgen?

De meeste lonen in de socialprofitsector evolueren volgens een automatisch indexeringsmechanisme op basis van sectorale akkoorden. De FOD Economie heeft bevestigd dat de spilindex in juli één maand eerder dan verwacht werd overschreden. Volgens de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van juli (geen update in augustus) zal de volgende overschrijding van de spilindex zich in december 2022 voordoen.  Wij kijken in dit nieuwsbericht naar de gevolgen van deze overschrijding voor de socialprofitsector.

monnaie

In de grote meerderheid van de socialprofitondernemingen zullen de lonen worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud. Met andere woorden, afhankelijk van de sector zullen de lonen van de betrokken ondernemingen met 2% worden verhoogd in augustus of september 2022, d.w.z. één of twee maanden na de overschrijding van de spilindex. Sociale uitkeringen en pensioenen zullen vanaf augustus 2022 worden geherwaardeerd.

Op 28 juli heeft de FOD Economie de evolutie van de inflatie en de indexcijfers voor juli 2022 meegedeeld. De inflatie daalt licht in juli van 9,65% naar 9,62%. De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 1,01 punt of met 0,83%. De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 8,72% naar 9,07%. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in juli 118,39 punten. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die is vastgelegd op 118,36 punten, werd hierbij overschreden. De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 49,11%.

Volgens de indexeringsvooruitzichten van juli (geen update in augustus) van het Federaal Planbureau, wordt de volgende overschrijding van de spilindex (120,73) verwacht in december 2022, en vervolgens in maart 2023 (spilindex 123,14). Ter herinnering: de vorige overschrijdingen van de spilindex vonden plaats in april en februari 2022, en in december en augustus 2021.

Lonen in de openbare sector

Net zoals bij de vorige overschrijdingen van de spilindex, worden de lonen van de publieke sector vermeerderd met 2% in de tweede maand volgend op de overschrijding, in dit geval in september dus.

Lonen in de private sector

  • GGMMI

Het intersectoraal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, volgen het regime van de sociale uitkeringen en verhogen dus met 2% (met afronding) in de maand volgende op overschrijding, met andere woorden in augustus 2022.

De (exacte) nieuwe bedragen zijn beschikbaar op de website van de NAR.

  • Lonen

Voor de socialprofitsectoren die een indexregime op basis van de spilindex toepassen betekent de overschrijding veelal dat een verhoging met 2% toepassing zal vinden vanaf augustus 2022 of vanaf september 2022.

Nr. P.C.

Datum

300 (NAR)

01/08/2022

Publieke sector

01/09/2022

152/225

01/09/2022

304

01/09/2022

318

01/09/2022

319

01/09/2022

327

01/08/2022

329

01/09/2022

330

01/08/2022

332

01/08/2022

337

01/09/2022

We raden aan om te controleren welke modaliteiten van indexering precies toepassing vinden in uw sector. Deze CAO integreert over het algemeen meerdere parameters: het moment van indexering (deze kan een vooraf bepaalde periodiciteit volgen, of in functie van een vergelijking met de spilindex), de periode tussen de eventuele overschrijding van de spilindex en de daadwerkelijke indexering (indien van toepassing), de omvang van de indexering (verschilt in functie van de periodiciteit of de omvang van de spilindex die niet noodzakelijk 2% is) alsook de toegepaste berekeningsmethodes (waaronder de omschrijving van de regels inzake afrondingen).

Andere gevolgen

Merken we nog op dat de overschrijding van de spilindex of meer algemeen, de evolutie van de indexcijfers van de consumptieprijzen en de afgevlakte gezondheidsindexen ook andere elementen dan de lonen kunnen beïnvloeden. Naargelang de CAO het al dan niet voorziet, kunnen ook (bepaalde) premies aan de index onderworpen zijn. Noteren we bijvoorbeeld ook dat een bepaald aantal bijdrageverminderingen hun loonplafonds zullen zien evolueren ten gevolge van de overschrijding van de spilindex (werkbonus, (zeer) lage en hoge lonengrens van de structurele lastenverlaging, …).

 

Terug naar themafiche