De federale regering sluit Jobsdeal af !

Op 24 juli heeft de federale regering haar Jobsdeal en haar begroting voorgesteld. Dit akkoord bevat een aantal sociale, economische en fiscale elementen die in het najaar verder uitgewerkt zullen worden, en die allemaal tot doel hebben om de Belgische tewerkstellingscijfers te verhogen.

Emploi (2)

De Jobsdeal heeft als hoofddoelstelling het stimuleren van jobs om op die manier de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken. In dit nieuwsbericht concentreren wij ons op de belangrijkste thema’s voor de socialprofitsector. Indien u alle maatregelen van de regering wil nalezen verwijzen wij u naar de website van de Eerste minister.

Unisoc blijft de tenuitvoerlegging van deze met bijzondere aandacht opvolgen. Zodra we over bijkomende elementen beschikken, laten we het niet na om u te informeren!

De sociale Maribel

Evaluatie van de concrete toewijzing van de aan de sociale Maribel toegewezen budgetten tegen uiterlijk 1 november 2018. In het kader van deze evaluatie zal bekeken worden of het wenselijk is om begrotingsreserves geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de opleiding en scholing van nieuwe kandidaat-werknemers in de gezondheidszorg.

De sociale partners:

1° Knelpuntberoepen oplijsten

De sociale partners worden verzocht om enerzijds na te gaan welke kritieke functies en knelpuntberoepen er in hun paritair comité bestaan, en anderzijds welke functies door de digitalisering bedreigd worden. Ook moeten concrete voorstellen om di te verhelpen voorgesteld worden (waarvoor men beroep moet doen op sectorale fondsen).

2° Rechtszekerheid positieve acties risicogroepen

De sociale partners zullen op bedrijfs- of sectoraal niveau cao’s kunnen afsluiten waarin de positieve acties worden vermeld die ondernomen zouden worden om de toegang tot de arbeidsmarkt voor dit doelpubliek te optimaliseren.

3° Opleidingsbeleid

Aan de paritaire comités zal worden gevraagd om aan de regering aanbevelingen uit te brengen over de toewijzing van hun sectorale fondsen met betrekking tot het opleidingsbeleid, de behaalde resultaten en de verbeteringsvoorstellen op dit vlak, in het bijzonder voor de knelpuntberoepen.

4° Hervorming lonen.

Vastleggen van een precieze  agenda met de sociale partners voor de lopende hervorming van de , die niet langer aan leeftijd maar aan competentie en productiviteit moeten worden gekoppeld.

Sociaalrechtelijke onderwerpen

1° SWT

 1. In het kader van de CAO 17 (individuele SWT’s) wordt de loopbaanvoorwaarden opgetrokken tot 41 jaar met ingang vanaf 1 januari 2019.
 2. Overeenkomstig het regeerakkoord wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT in geval van herstructurering, met ingang van 1 januari 2019 opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 1 januari 2020 opgetrokken tot 60 jaar.
 3. Aan gewestelijke diensten arbeidsbemiddeling wordt gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan rechthebbenden op SWT die een knelpuntberoep kunnen invullen.

2° Tijdskrediet

 1. Tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment.
 2. Het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal op 1 januari 2019 worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden.
 3. Individueel recht zal worden toegekend aan de werknemer om een “zachte landingsbaan” te vragen, in zoverre er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is gesloten in de sector waartoe hij behoort.

3° Outplacement wanneer re-integratie niet mogelijk is

Voor zover een medisch attest hem niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting, zal elke werknemer wiens contract wordt beëindigd ten gevolge van overmacht om medische redenen, recht hebben op outplacement (1.800€) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via sectorale fondsen.

4° Starterjobs

De aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar bevorderen via een vermindering van de arbeidskost van 18 tot 6 % voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt niet geraakt.

5° Snellere inschrijving als werkzoekende

Werknemers die zonder opzegtermijn worden ontslagen moeten zich binnen een maand na de kennisgeving van hun ontslag laten inschrijven bij hun gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

6° Opleiding door ondernemingen

Om werkgevers ertoe aan te zetten om in opleiding te investeren voor hun pas aangeworven werknemers, zullen de bestaande voorwaarden met betrekking tot de opleidings- en niet-concurrentieclausules in knelpuntberoepen worden geëvalueerd en aangepast om investeringen in de opleiding van werknemers op de lange termijn te stimuleren.

7° Overige elementen

 1. Gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.
 2. Uitwerking van een actieplan met de deelstaten over de interregionale mobiliteit van onze arbeidsmarkt.
 3. Onderzoek of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid voor werkzoekenden die een kwalificerende opleiding of een stage volgen in een knelpuntberoep.

Een aantal fiscale elementen

 1. Een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die met succes een opleiding afronden voor een knelpuntberoep, concreet vertaald in een terugkeer naar de effectieve tewerkstelling.
 2. Stimuleren, zowel fiscaal als parafiscaal, van de werknemer die een deel van zijn ontslagvergoeding (maximum een derde) investeert in een opleiding.
 3. Onderzoek van de uitbreiding van het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen van 130 tot 184 uur naar bepaalde sectoren waarvan is aangetoond dat ze sterk worden getroffen door de problematiek van de knelpuntberoepen.
 4. Mobiliteitsbudget: via de fiscale behandeling de vergroening van het wagenpark aanmoedigen.