Coronavirus: bijzonder stelsel ouderschapsverlof tijdens de coronacrisis

UPDATE 14 MEI | Sinds 4 mei mogen werknemers in B2B ondernemingen en de industrie terug aan de slag. In de weken daarom zullen ook heel wat andere ondernemingen opnieuw mogen opstarten. Voor gezinnen met kinderen brengt dit de nodige opvangmoeillijkheden met zich mee, aangezien zij nog niet opnieuw naar school kunnen gaan. Om hieraan tegenmoet te komen, is een een koninklijk besluit tot een bijzonder stelsel van ouderschapsverlof gepubliceerd.

cong├ęs (6)

Het doel is een tijdelijke flexibele regeling mogelijk te maken, die los staat van het bestaande ouderschapsverlof. De Raad van State heeft ondertussen haar advies gegeven en het koninklijk besluit is gepubliceerd in het Staatsblad. U vindt de wijzigingen (tegenover de ontwerptekst) in de tekst onderlijnd.

Het corona-ouderschapsverlof wordt voorzien voor elke ouder met minstens één maand anciënniteit, die minstens één kind heeft dat jonger is dan 12 jaar. Ook voor adoptieouders en voor pleegouders die aangesteld zijn door een rechtbank of door een erkende instelling geldt deze regel. Ouders van een gehandicapt kind mogen corona-ouderschapsverlof opnemen waarbij geen leeftijdsgrens voor het kind geldt, wanneer zij financiële steun genieten van de gemeenschappen. Indien er geen financiële steun is, geldt het corona-ouderschapsverlof tot de leeftijdsgrens van 21 jaar. De anciënniteitsvoorwaarde geldt niet wanneer het ouderschapsverlof geen minimale tewerkstellingsduur voorziet: er is geen anciënniteitsvoorwaarde voor de betaling van de RVA-uitkering in geval deze wordt aangevraagd door werknemers en statutairen in federale, gemeenschaps- of gewestelijke instanties. Het stelsel is zowel van toepassing op werknemers in de privésector als de publieke sector (maar voor statutairen uit de gewesten, gemeenschappen en lokale overheden moet dit op hun niveau geactiveerd worden).

Het tijdelijke stelsel geeft de mogelijkheid tot aanvraag van 1/2e of 1/5e ouderschapsverlof, onder de voorwaarde dat de werknemer in kwestie voltijds is tewerkgesteld. Wanneer een werknemer minstens 75% van een voltijdse betrekking vervult, kan hij ten hoogste voor 1/2e van zijn arbeidstijd corona-ouderschapsverlof aanvragen.

De werknemer die reeds in het gewone stelsel van ouderschapsverlof zit, kan dit laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Hij kan ervoor kiezen om dezelfde verlofduur te behouden: 1/2e of 1/5e ouderschapsverlof wordt omgezet naar respectievelijk 1/2e of 1/5e corona-ouderschapsverlof.
Geniet de werknemer van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een ander thematisch verlof, dan kan hij er ook voor kiezen deze te schorsen en corona-ouderschapsverlof aan te vragen: bijv. van voltijdse loopbaanonderbreking naar 1/2e corona-ouderschapsverlof.

In beide gevallen wordt het krediet (maar niet de duur!) van het gewone ouderschapsverlof/loopbanaonderbreking geschorst gedurende de periode van het corona-ouderschapsverlof. Het is met andere woorden een bijkomend verlof: het niet-opgenomen krediet van gewoon ouderschapsverlof/loonbaanonderbreking kan later worden opgenomen. De einddatum van het oorspronkelijke ouderschapsverlof blijft wel behouden.

De duurtijd van het corona-ouderschapsverlof wordt vastgelegd voor één aaneengesloten periode, maar kan ook per maand, per week of in een combinatie van beide worden opgenomen. Het mag ten vroegste beginnen op 1 mei en het eindigt ten laatste op 30 juni 2020. 

De aanvraag van het verlof kan via aangetekend schrijven, overlegging van brief voor ontvangst of via e-mail waarbij ontvangstbevestiging door de werkgever wordt gegeven. De werknemer dient dit minstens drie werkdagen voor het begin van zijn gewenste corona-ouderschapsverlof te doen. De werkgever heeft drie werkdagen, te rekenen vanaf de aanvraag, om de werknemer te antwoorden met een goedkeuring of weigering. Hij doet dit schriftelijk of via e-mail, waarna de werknemer een ontvangstbevestiging geeft. De termijnen kunnen in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer worden ingekort. De aanvraag van de onderbrekingsuitkering voor het verlof kan tot twee maanden na de aanvang ervan worden ingediend bij de RVA. Opgelet: in het arbeidsrecht is zaterdag ook een werkdag en dient deze dag meegeteld te worden voor de termijnen.

Tot slot is de vergoeding van het corona-ouderschapsverlof gelijk aan het bedrag waar de werknemer in kwestie recht op heeft in gewoon ouderschapsverlof, maal 1,25. Deze verhoogde uitkering wordt mee opgenomen in het KB.

De regeling treedt retroactief in werking op 1 mei 2020, en houdt op te bestaan op 30 juni. De geldigheidperiode zal wel bij KB kunnen verlengd worden.

U vindt de aanvraagprocedure en de FAQ van de RVA in onze themafiche.

 

Terug naar themafiche